ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าคารม

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าคารม-, *เจ้าคารม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าคารม[V] be controversialist, See also: be a master of words, Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด, Example: เซลล์แมนคนนี้เจ้าคารมมาก เขาพูดจนทำให้ฉันต้องซื้อสินค้าเขา, Thai definition: มีฝีปากคมคาย
เจ้าคารม[ADJ] eloquent, See also: rhetorical, Example: น้องเป็นคนเจ้าคารมจึงมีแต่คนรัก ในขณะที่พี่เป็นคนปากหนักจึงไม่มีใครสนใจ, Thai definition: ู้ที่มีฝีปากคมคาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าคารมน. ผู้มีฝีปากคมคาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An outlaw dedicated to justice. And a lover of beautiful women.เขายังคงเป็นจอมโจร ผู้ผดุงความยุติธรรม และเป็นสุดหล่อเจ้าคารม ของสตรีทั้งหลาย Puss in Boots (2011)
Could this get any worse? That was rhetorical.นี่อาจจะแย่ก็ได้? นั่นก็แค่เจ้าคารม Frenemy (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top