ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกไป

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกไป-, *ออกไป*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacateออกไปจาก, ถอนออกไป, ทำให้ว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get out.ออกไป The Red Violin (1998)
Get out.ออกไป Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Get out!ออกไปซะ! The Kids Are Alright (2007)
Get out.ออกไป Joy (2008)
Take him away.พาเขาออกไป Lancelot (2008)
Get out!ออกไป Frankie & Alice (2010)
Get off...ออกไปเลย Episode #1.1 (2011)
Out.ออกไป Addicted to Love (2012)
Out.ออกไปย่ะ Sadie Hawkins (2013)
Get out.ออกไป Booked Solid (2013)
Get out!ออกไป King's Castle (2013)
Get out.ออกไปIn the Heart of the Sea (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกไป[v.] (øk pai) EN: go out ; exit   FR: sortir ; partir ; s'en aller ; prendre la porte
ออกไป[X] (øk pai) EN: get out ! ; go out !   FR: dehors !
ออกไปข้างนอก[v. exp.] (øk pai khāng-nøk) EN: go out   FR: sortir
ออกไปลงคะแนน[v. exp.] (pai longkhanaēn) EN: go to the polls   FR: aller voter ; se rendre aux urnes

English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aside[ADV] ออกไปจาก, See also: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด, Syn. out of the way
be off[PHRV] จากไป, See also: ออกไป, Syn. go away
bog off[PHRV] ไปให้พ้น (คำสแลง), See also: ออกไปเสีย, Syn. push off
bugger off[PHRV] ออกไป
buzz off[PHRV] ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป, Syn. push off
clear off[PHRV] ออกไปให้หมด, See also: ออกไปให้พ้น, Syn. push off
fling away[PHRV] ออกไปอย่างอารมณ์เสีย, See also: หงุดหงิดออกไป
exit[VI] ออกไปจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave
forth[ADV] ออกไปต่างที่ (คำโบราณ), See also: ไปต่างที่
get along[PHRV] ออกไป, See also: ไปให้พ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
apo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "จาก", "ออกไป" ("away," "different from,")
apse(แอพซฺ) n. ส่วนของอาคารที่เป็นมุขยื่นออกไป. -apsidal adj., Syn. projection)
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
blank diskจานบันทึกเปล่าหมายถึง จานบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
blank tapeแถบเปล่าหมายถึง แถบบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
aloof(adv) ปลีกตัว,ออกห่าง,ห่างออกไป
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
continue(vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป
diffuse(vi,vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fuck off (phrase vulgar ) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน)
See also: S. clear off,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
出かける[でかける, dekakeru] Thai: ออกไปข้างนอก English: to go out

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
eben(Adv.) เพิ่งจะ เช่น Er ist eben weggelaufen. เขาเพิ่งจะเดินออกไปเอง, See also: S. erst
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
hinausออกไปนอก
beleidigt(adv) |über etw.(A)| รู้สึกถูกดูถูกเหยียดหยาม เช่น Er ist beleidigt darüber, dass ich ihm die Meinung gesagt habe. เขารู้สึกถูกดูถูกที่ฉันได้พูดความคิดเห็นออกไป

French-Thai: Longdo Dictionary
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
s'en aller(v/pr, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, See also: S. partir,
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top