ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างยินดี

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างยินดี-, *อย่างยินดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Happily.อย่างยินดี Scott Free (2011)
Ain't gonna welcome guys like you and me with open arms.มันคงไม่ต้อนรับผู้ชาย อย่างฉันและนายอย่างยินดีหรอก Us (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ
gladly[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างดีอกดีใจ
lief[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างยินดี, Syn. willing, gladly
pleasedly[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
rejoicingly[ADV] อย่างรื่นเริง, See also: อย่างยินดี
welcomely[ADV] อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly

English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top