ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หักบัญชี

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หักบัญชี-, *หักบัญชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักบัญชี[V] debit one's account, See also: deduct from one's account, put one's account, make a partial payment, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เขาหักบัญชีสะดวกดี, Thai definition: ตัดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
หักบัญชี[V] make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักบัญชีก. เอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี, หักกลบลบหนี้ทางบัญชี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the time, the World Society of London was the world's clearinghouse of scientific discovery.เป็นสำนักหักบัญชีของการค้น พบทางวิทยาศาสตร์ของโลก คำขวัญของมัน นัลเอียส ในคำพูด, When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debit[VT] หักบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt

English-Thai: Nontri Dictionary
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top