Search result for

หน้าเป็น

   
10 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าเป็น-, *หน้าเป็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเป็น[V] be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าเป็นว. อาการที่ทำหน้ายิ้มหรือหัวเราะอยู่เรื่อย ๆ เช่น ถูกดุแล้วยังทำหน้าเป็นอยู่อีก, ช่างหัวเราะ เช่น เขาเป็นคนหน้าเป็น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเป็น[adj.] (nāpen) EN: facetious ; risible   FR: pince-sans-rire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
gilding(กิล'ดิง) n. การชุบทอง,การปิดทอง,แผ่นทองสำหรับปิดทอง,ผิวหน้าเป็นทอง,ผิวหน้าที่สุกปลั่งคล้ายทอง
pebble(เพบ'เบิล) n. กรวด,กรวดเล็ก,ก้อนกรวดvt. ทำให้ผิวหน้าเป็นเม็ดเล็ก ๆ
villosity(วิลอส'ซิที) n. ผิวหน้าเป็นขนปุย,จำนวนขนปุย,จำนวน villi,=villus

English-Thai: Nontri Dictionary
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top