ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนย่อย

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนย่อย-, *ส่วนย่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนย่อย[N] fraction, See also: component
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/piece/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/price/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝักมะขามส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน.
องค-, องค์ส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบ เช่น มรรคมีองค์ ๘

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data elementส่วนย่อยของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lysosomal compartment; lytic compartmentส่วนย่อยสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lytic compartment; lysosomal compartmentส่วนย่อยสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รายละเอียดส่วนย่อยต่างๆ ที่มาประกอบกันเป็นส่วนใหญ่
คำที่มักเขียนผิด คือ รายลเอียด [คำที่มักเขียนผิด]
Sludge-Digestion Chamber ส่วนย่อยสลัดจ์
ส่วนล่างในถังอิมฮอฟฟ์หรือถังทราวิส, ดู Sludge-Digestion Tank [สิ่งแวดล้อม]
Aliquotsส่วนย่อย, แบ่งเก็บเป็นส่วนละน้อยๆ [การแพทย์]
Filtration Fractionส่วนย่อยของการกรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each of those things are just a small part of it.แต่ละสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงส่วนย่อยๆของทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
That's three frames. It's a fraction of a second. Whatever that thing is, it can move.มีสามเฟรม เป็นส่วนย่อยของวินาที สิ่งนั้นมันเคลื่อที่ได้ Wendigo (2005)
Well, in cases like this, where small portions have to be removed, it hardly ever affects what's referred to as "net memory."เอ่อ ในกรณีแบบนี้ เมื่อส่วนย่อยๆ ถูกดึงออก มันอาจส่งผลกระทบสิ่งที่เป็นความทรงจำทั้งหมด Going Under (2008)
We're all tapped into such small portions of what we've experienced in our lifetime.เราถูกแตะเบาๆในส่วนย่อยๆ ของส่วนที่เก็บประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา Going Under (2008)
Trapped like fragments...ถูกจับไว้คล้ายกับเป็นส่วนย่อยๆของ The Dreamscape (2008)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
In the divided world of the suburbs, everyone is looking for a way to connect.ในส่วนย่อยๆของหมู่บ้านในชนบท ทุกคนต่างก็หาจุดที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน Making the Connection (2011)
Look, chapter seven, subsection 16, rule four, line nine.ดูนี่ บทที่7 ส่วนย่อยที่ 16 กฏที่ 4 บรรทัดที่ 4 Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนย่อย[n. exp.] (suan yøi) FR: infime partie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
section[N] ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
subdivision[N] ส่วนย่อย, See also: กลุ่มย่อย, Syn. smaller group, minor class

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top