ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุดสิ้น

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุดสิ้น-, *สุดสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดสิ้น[V] end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุดสิ้นก. ถึงที่สุด เช่น เธอกับฉันสุดสิ้นกันนับแต่วันนี้, จบ เช่น การสัมมนาได้สุดสิ้นลงแล้ว, สิ้นสุด ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude   FR: prendre fin ; se terminer
สุดสิ้นลง[v. exp.] (sutsin long) FR: prendre fin
สุดสิ้นลง[X] (sutsin long) FR: au terme de

English-Thai: Nontri Dictionary
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
up(adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top