ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมบูรณ์แบบ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมบูรณ์แบบ-, *สมบูรณ์แบบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์แบบ[ADJ] complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
สมบูรณ์แบบ[V] be perfect, See also: be complete, Syn. ปราศจากข้อเสีย, ดีพร้อม, สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One hundred percent perfect.สมบูรณ์แบบ 100 % The Great Dictator (1940)
Ooh, this makes it perfectly clear!โอ นี้จะทำให้มันชัดเจนอย่าง สมบูรณ์แบบPinocchio (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
I'll be the perfect mother, just as I've been the perfect wife."ฉันจะกลายเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่ฉันเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบRebecca (1940)
- I'm a perfect surgeon.ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ หือ? Help! (1965)
- Huh?ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ Help! (1965)
Stay there.คุณจูนิเปอร์, คุณ สมบูรณ์แบบ How I Won the War (1967)
That part is perfect for him. It'll make him a big star.ส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขา มันจะทำให้เขากลายเป็นดาราใหญ่ The Godfather (1972)
-Sure, I do. It's perfect for us.- แน่นอนว่าฉันทำ มันสมบูรณ์แบบสำหรับเรา The Godfather (1972)
A small family place, good food. Everyone minds his business. Perfect.สถานที่สำหรับครอบครัวขนาดเล็กอาหารที่ดี จิตใจทุกคนที่ธุรกิจของเขา ที่สมบูรณ์แบบ The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūnbaēp) EN: formal ; flawless   FR: formel ; en bonne et due forme

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfect[VT] ทำให้สมบูรณ์, See also: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย, Syn. complete, Ant. imperfect, flawed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top