ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืมชื่อ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืมชื่อ-, *ยืมชื่อ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืมชื่อก. อาศัยชื่อผู้อื่นไปเป็นประโยชน์ตน เช่น ยืมชื่อคนมีชื่อเสียงไปอ้างเพื่อให้คนเชื่อถือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He may have borrowed my pseudonym, but this guy doesn't know the first thing about my techniques.เขาอาจยืมชื่อผมไปใช้ แต่หมอนี่ไม่รู้ อะไรเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
But that was long before any of this happened.นั่นมัน... ก็ก่อนหน้านี้เพื่อนมันแค่ขอยืมชื่อไปใช้เอง Episode #1.16 (2009)
Because I am not going to lend my name to an inferior product.เพราะว่าฉันจะไม่ยอมปล่อย ให้ยืมชื่อของฉันมาใช้ กับผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่ำ Green Light (2010)
I'll just use her name.ใช่ ฉันแค่ยืมชื่อมาใช้น่ะ Episode #1.11 (2010)
And he's probably a puppet figurehead.แต่ดูเหมือนว่าพวกเขา แค่ยืมชื่อเขาไปใช้เท่านั้น Poseidon (2011)
Okay, the day before she disappeared all the money from Nam's account was withdrawn to a borrowed-name account.ฟังนะ ก่อนเธอหายไป พร้อมกับเงินในบัญชีของคุณนัม มันถูกถอนไปยังบัญชีที่ยืมชื่อมาเปิด The Scent (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top