Search result for

ยึดถือ

(31 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยึดถือ-, *ยึดถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดถือก. จับถือ, เอามารักษา, นับถือ เช่น ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.
ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทำให้บุคคลได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทั้งนี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And leaving him undiagnosed is what, altruistic?และทิ้งเค้าไว้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัย นี่มันอะไร.. การทำงานโดยยึดถือ ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว The Itch (2008)
It's a lie. It's against all they stand for.แต่ นี่มันเป็นการโกหกนะ มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับพวกอัศวินเค้ายึดถือกัน Lancelot (2008)
My ruling stands.ฉันยึดถือกฏของฉัน Don't Walk on the Grass (2009)
From your philosophies.ที่พวกเธอยึดถือมา Comparative Religion (2009)
Maybe you won't die of old age like her, but the thing you're holding onto, that last breath of humanity,แต่มีบางสิ่ง ที่คุณยังยึดถืออยู่ มันคือลมหายใจ ของความเป็นคน Daybreakers (2009)
"We hold these truths to be self-evident,"เรายึดถือความจริงเหล่านี้เป็นการยืนยันว่า Precious (2009)
So I took that as--ดังนั้น ผมยึดถือเอาสิ่งนี้แหละ Burlesque (2010)
And Hassan's own greed-fueled lies and promises that he never intended to keep.และความโลภของฮัสซานที่เต็มไปด้วยโกหกและสัญญา ที่เขาไม่เคยจะยึดถือ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Goes against everything we stand for.มันขัดแย้งกับทุกอย่างที่เรายึดถือ 9 Crimes (2010)
♪ For the second time in the lives of most of usเพื่อเห็นแก่คุณค่าความดีที่เรายึดถือ The King's Speech (2010)
And in the end, what we must fight to hold on to.ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อยึดถือมันไว้ Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
And an unsub who creates chaos and then attacks typically carries this through to all aspects of his life.และผู้ต้องสงสัยที่สร้างความโกลาหล แล้วจึงลงมือ มักจะยึดถือสิ่งนี้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชิวิตของเขา Rite of Passage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick   FR: détenir ; retenir
ยึดถือ[adj.] (yeuttheū) EN: abiding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenable[ADJ] ยึดถือได้, See also: ซึ่งป้องกันได้, ซึ่งรักษาไว้ได้, Syn. defensible, trustworthy, reliable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
fascist(แฟช'ซิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิfascism,ผู้เผด็จการ. adj. เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสท์., See also: fascistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top