ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มักน้อย

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มักน้อย-, *มักน้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักน้อย[ADJ] unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[V] be unambitious, See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious, Ant. มักมาก, Example: อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี้ คือ ไว้ใจคนง่าย หูเบา ถือโชคลาง ซื่อสัตย์ สุภาพ สันโดษ มักน้อย, Thai definition: ปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มักน้อยก. ปรารถนาน้อย, สันโดษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't skimp. _ Cells one through three secure, sir.อย่ามักน้อยล่ะ ห้องขังจากหนึ่งถึงสามปลอดภัยครับ Mors Praematura (2013)
6 feet. I didn't skimp.6 ฟุตครับ ผมไม่ได้มักน้อยครับ Mors Praematura (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top