ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหิธร

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหิธร-, *มหิธร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหิธร[N] mountain, Syn. ภูเขา, Notes: (สันสกฤต)
มหิธร[N] king, Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Notes: (สันสกฤต)
มหิธร[N] Vishnu, Syn. พระนารายณ์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหิธรน. ผู้ทรงแผ่นดิน คือ ภูเขา
มหิธรชื่อหนึ่งของพระนารายณ์
มหิธรพระเจ้าแผ่นดิน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top