ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภูธร

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูธร-, *ภูธร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 2[N] mountain, Syn. ภูเขา, Count unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 3[ADJ] local, Example: เขาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยภูธรแห่งหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง
ภูธร 3[N] locality, Ant. ในกรุง, Example: เขาดั้นด้นมาจากภูธรเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวง, Thai definition: นอกเขตเมืองหลวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูธรน. พระราชา
ภูธรภูเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might be Upper East Side blue blood, and I might be Florida bohemian, but at bottom, the Rhodes sisters are still badasses from the valley.เธออาจจะเป็นผู้ดีมีสกุล และฉันก็เป็นพวกโบฮีเมี่ยน แต่ท้ายที่สุด ลูกสาวของโร้ดส์ก็ยังเป็น พวกไม่เอาไหนสำหรับชาวภูธร The Kids Stay in the Picture (2011)

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top