ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันธุ์

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธุ์-, *พันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์[N] seeds, See also: strain, species, heredity, Syn. ชนิด, จำพวก, กลุ่ม, ตระกูล, ประเภท, พวก, สาย, Example: ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนักกินผลไม้ไทย, Thai definition: ชนิดหรือวงศ์ของพืช
พันธุ์[N] lineage, See also: descent, relationship, Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์, Thai definition: เทือกเถา, เหล่ากอ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พันธุ์ผสม[N] hybrid, See also: crossbreed, Syn. พันทาง, ลูกผสม, Example: ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มีการค้นพบพันธุ์ผสมอันหลากหลายของธัญพืชที่ให้ผลิตผลสูงอย่างน่าพอใจ, Thai definition: ผลผลิตที่เกิดจากลักษณะของพันธุ์ที่ผสมกัน ไม่ใช่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
พันธุ์พืช[N] seed, See also: grain, Syn. พืชพันธุ์, Example: ในแต่ละปีไทยมีการนำเข้าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พันธุ์แท้[ADJ] pure breed, Example: เจ้าสุนัขคู่นั้นเป็นสุนัขพันธุ์แท้จากอเมริกา
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varietyพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivarพันธุ์ปลูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wild-typeพันธุ์ป่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterozygousพันธุ์ผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subvarietyพันธุ์ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homozygousพันธุ์แท้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant varietiesพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal breedพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Beef cattle breedsพันธุ์โคเนื้อ [TU Subject Heading]
Dog breedsพันธุ์สุนัข [TU Subject Heading]
Plant varietiesพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Varietiesพันธุ์ [TU Subject Heading]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
พันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนที่ผ่านการพิจารณารับรอง ให้เป็นพันธุ์พืชรับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Oh, come on, don't give me that.โอ้มาไม่ให้ฉันว่า ทะเลมีพันธุ์วีรบุรุษเสมอ How I Won the War (1967)
"Let him not breed in great numbers,อย่าให้มันเจริญพันธุ์ไพศาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your breed made a desert of it ages ago.เผ่าพันธุ์คุณทําให้มันเป็นทะเลทราย เมื่อครั้งโบราณกาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
They're obscene!เมล็ดพันธุ์ชั่วร้าย Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'm not going to race him, though. I'm going to put him out to stud.ฉันจะไม่ไปแข่งเขาแม้ว่า ฉันจะทำให้เขาออกไปเป็นพ่อพันธุ์ The Godfather (1972)
If you would like to leave That inuman raceถ้าเธออยากไปจากเผ่าพันธุ์อมนุษย์ The Little Prince (1974)
I just don't wish to become extinct.ขอโทษ ฉันแค่ไม่อยากสูญพันธุ์น่ะ The Little Prince (1974)
What kind of a shark is that? I don't know.- มันเป็นฉลามพันธุ์ไหนเนี่ย Jaws (1975)
Yeah, but what kind? What kind of shark? Tiger shark.- ใช่ เเต่มันพันธุ์ไหน ฉลามพันธุ์ไหน Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan   FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f] ; clan [m]
พันธุ์ผสม[n. exp.] (phan phasom) EN: hybrid ; crossbreed   FR: métis [m] ; hybride [m]
พันธุ์องุ่น[n. exp.] (phan a-ngun) EN: cultivar   FR: cépage [m]
พันธุ์แท้[n. exp.] (phan thaē) EN: purebred   
พันธุ์แมว[n. exp.] (phan maēo) FR: race de chat [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
Hmong(n) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น After breakfast, it is also interesting visit the morning market in town, where some Hmong hill tribe people come to sell and buy things there.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breed[N] พันธุ์, Syn. species
clover[N] พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก, Syn. trefoil
crossbred[N] พันธุ์ผสม, Syn. hybrid, mongrel, cross, crossbreed
crossbreed[N] พันธุ์ผสม, Syn. hybrid, mongrel, cross, crossbred
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
evening primrose[N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops
hybrid[ADJ] ลูกผสม, See also: พันธุ์ผสม
Morgan[N] พันธุ์ม้าชนิดหนึ่งของอเมริกันใช้สำหรับล่าสัตว์
race[N] พันธุ์ (พืชหรือสัตว์), Syn. breed
samphire[N] พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก

German-Thai: Longdo Dictionary
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top