ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระนารายณ์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระนารายณ์-, *พระนารายณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนารายณ์[N] Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กมเลศพระนารายณ์ เช่น ดุจองค์สมเด็จกมเลศอันลีลาศ ลงจากชั้นสุทธาวาสบวรวิมาน (ม. ร่ายยาว ฉกษัตริย์).
ไวกูณฐ์พระนารายณ์ที่แบ่งภาคลงมา เช่น ซึ่งจะให้นารายณ์ลงไป ก็ต้องในไวกูณฐ์อวตาร (รามเกียรติ์ ร. ๑).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narayana (Hindu deity)พระนารายณ์ [TU Subject Heading]
Narayana (Hindu deity) in literatureพระนารายณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna come to the Vishnu shrine in the bamboo grove.คุณ gonna มา ไปที่ศาลพระนารายณ์ ในดงไผ่ Balls of Fury (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระนารายณ์[n. prop.] (Phra Nārāi) EN: Narayana ; Narayan   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vishnu(วิ?'นู) n. (ศาสนาฮินดู) พระวิษณุหรือพระนารายณ์. -Vishnuism n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top