ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากคอ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากคอ-, *ปากคอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคอเราะราย[ADJ] caustic, See also: tongue-lashing, Syn. ปากเปราะเราะราย, Example: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากคอน. ปาก เช่น ปากคออยู่ไม่สุข.
ปากคอน. หญ้าปากคอก. (ดู ตีนกา ๓).
ปากคอเราะรายว. ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า, ปากเปราะเราะราย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Shut up, Connie...- หุบปากคอนนี่ ... The Godfather (1972)
You got some mouth on you.คุณนี่ปากคอเราะร้ายน่าดูนะ Run (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jacamarn. นกปากคอยาวชนิดหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top