Search result for

ประมาท

(48 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมาท-, *ประมาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาท[V] slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
ประมาท[V] be careless, See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash, Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง
ประมาทหน้า[V] underrate, See also: insult, affront, underestimate, Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า, Ant. ยกย่อง, Example: เขาประมาทหน้าว่าเธอไม่มีทางทำงานชิ้นนี้สำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมาท(ปฺระหฺมาด) ก. ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว, เช่น เวลาขับรถอย่าประมาท
ประมาทดูหมิ่น เช่น ประมาทฝีมือ.
ประมาท(ปฺระหฺมาด) น. ความเลินเล่อ, การขาดความระมัดระวัง, เช่น ขับรถโดยประมาท
ประมาทกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
ประมาทหน้าก. ดูถูกว่าทำไม่ได้หรือไม่มีทางที่จะทำได้, หยามนํ้าหน้า, สบประมาท.
ประมาทเลินเล่อก. กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've been taunting the team with what you've learnt, but you never came after me.คุณพึ่งสบประมาททีม กับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ แต่คุณไม่เคยทำตามฉัน Lucky Thirteen (2008)
That's kind of insulting, isn't it?นี่เป็นการสบประมาทชนิดหนึ่ง.. ใช่ไหม? Emancipation (2008)
Do not underestimate him.อย่าประมาทเขา Shadow of Malevolence (2008)
I assure you, Count, if anything, it is Skywalker who will underestimate this ship and its power.รับรอง ท่านเคาท์ จะมีก็แต่สกายวอล์คเกอร์นั่นล่ะ ที่จะประมาทยานลำนี้และอานุภาพของมัน Shadow of Malevolence (2008)
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
I cannot allow you to insult my workแต่ข้ายอมไม่ได้ ที่ท่านสบประมาทงานของข้า Portrait of a Beauty (2008)
I shall no longer bear to see Muhyul's rampageous affronts!ข้าทนให้มูฮุลสบประมาทต่อไปไม่ได้อีกแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
A 45 year old male, with three reckless driving ticketsอายุ 45 ขับรถซีอ้อนปี 06 ขับรถโดยประมาท 3 ครั้ง Fast & Furious (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
We're not going to take chances, gentlemen.เราจะไม่ประมาทเป็นอันขาดนะ ทุกท่าน Invictus (2009)
Then he'd abuse me in some way or another.แล้วก็สบประมาทฉันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม Dead Like Me: Life After Death (2009)
Be adventurous, but not reckless.ออกผจญภัย ไม่ใช่ทำประมาทอย่างนี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาท[X] (pramāt) EN: negligent ; careless ; imprudent   FR: négligent ; sans soin ; inattentif
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; insult ; affront ; underestimate   

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvident[ADJ] ประมาท, See also: เลินเล่อ, สะเพร่า, Syn. negligent, reckless, Ant. provident, reck
jerry-built[SL] สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ
slipshod[ADJ] สะเพร่า, See also: ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ, Syn. careless, inattentive, Ant. careful, cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
harebrainedadj. เลินเล่อ,ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท

German-Thai: Longdo Dictionary
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top