Search result for

บัด

(64 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัด-, *บัด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อรรถบำบัดSpeech Therapy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัดกรี[V] solder, See also: weld, fuse together, Syn. เชื่อม, ต่อ, ประสานรอย, Example: ช่างบัดกรีข้อต่อทุกข้อ, Thai definition: เชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัดน. เวลา, เมื่อ, ครั้ง, คราว
บัดทันใด.
บัดกรี(บัดกฺรี) ก. เชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกัน.
บัดซบว. สิ้นดี, มักใช้ประกอบกับคำ โง่ เซ่อ หรือ เซอะ เช่น โง่บัดซบ.
บัดดลว. ทันใดนั้น.
บัดนั้นว. คำขึ้นต้นข้อความของบทละคร (ใช้แก่ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเจ้าหรือมิได้เป็นตัวเอกในตอนนั้น ๆ ).
บัดนี้ว. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, เช่น บัดนี้ได้เสนอเรื่องมาให้พิจารณาแล้ว.
บัดบงก. สูญหาย.
บัดสี, บัดสีบัดเถลิง(-ถะเหฺลิง) ว. น่าอับอายขายหน้า เป็นที่น่ารังเกียจ.
บัดเดี๋ยวว. ประเดี๋ยว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solder and solderingบัดกรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn!บัดซบ! Sherlock Holmes (2009)
Hey, buddy.ไง บัดดี้ Lost & Found (2012)
Then start sequencing her genes. I'm gonna start treatment.เริ่มแบ่งส่วนยีนเธอ ..ฉันเริ่มบำบัด Not Cancer (2008)
Treatment for what? Cancer.บำบัดเพื่ออะไีร มะเร็ง Not Cancer (2008)
The world sucks, and you didn't have time to brace yourself.โลกมันบัดซบ.และ\ นายไม่ได้มีเวลาที่จะถ่วงตัวเอง Birthmarks (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
It's very treatable with drugs and therapy.มันรักษาได้ง่ายมาก ด้วยยาและการบำบัด The Itch (2008)
Simple alkylating agent, case solved.เคมีบำบัดแบบง่าย วินิจฉัยได้แล้ว Last Resort (2008)
She's got lymphoma. The chemo's probably...เธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การบำบัดด้วยคีโมคงทำให้... Dying Changes Everything (2008)
She's my therapist.เธอเป็นจิตแพทย์บำบัดของผม And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh,so now you're gonna be my therapist?อ้อ ตอนนี้คุณเป็นแพทย์บำบัดของผมสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)
You know that seeing a therapist doesn't mean you're a psycho,right?คุณรู้ใช่มั๊ยว่าการพบนักบำบัด ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นพวกโรคจิตน่ะ? And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly   FR: stupide ; idiot
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
บัดสี[xp] (batsī) EN: for shame ! ; shame on you !   
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[n.] (batjet) EN: budget   FR: budget [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solder[VT] เชื่อมโลหะ, See also: บัดกรี, Syn. combine, unite, mend, patch, Ant. disconnect
weld together[PHRV] เชื่อมต่อ (โลหะ), See also: บัดกรี, เชื่อมเข้าด้วยกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
budge(บัดจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลื่อน,เริ่มเคลื่อน,เปลี่ยนความคิดเห็น,เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
budgerigar(บัดจะริกา') n. นกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
fan(vi,vt) พัด,กระพือ,สะบัด,ปลุก,กระตุ้น,ขับไล่
flap(vi) กระพือ,โบกสะบัด,พับขึ้นลง
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด

German-Thai: Longdo Dictionary
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., See also: S. Rehabilitationsklinik,
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top