ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บังเกิด

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังเกิด-, *บังเกิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเกิด[V] originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
บังเกิดผล[V] succeed, See also: be successful, come off, take effect, work, Syn. เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล, Ant. ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่ได้ผล, Example: ความพยายามของผมเริ่มบังเกิดผลบ้างแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังเกิดก. เกิด เช่น บังเกิดอุบัติเหตุ บังเกิดลมพายุ, ทำให้เกิด เช่น แม่บังเกิดเกล้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้ Pi (1998)
Why now?เขาก็ไม่ได้เรียกร้องเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าด้วยซ้ำไป Legally Blonde (2001)
Your biological parents, I mean?พ่อแม่บังเกิดเกล้าน่ะ X-Ray (2001)
Indeed, that very night, the impossible had already been set in motion.ในคืนนั้น ความมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Love was made, all those around us keep quiet.ความรักได้บังเกิดขึ้นมา พวกที่อยู่รอบ ๆ เรา ได้แต่เงียบ March of the Penguins (2005)
You're like a baby who after ten starving days has found his mother's breast.เหมือนทารกมีบารมีตกยาก ที่ได้เจอแม่บังเกิดเกล้าในท้ายที่สุด Art of Seduction (2005)
But to the unsub, once that pattern hits, bam-- he sets a fire.นอกแบบแผน แต่สำหรับ อันซับ/Nเมื่อแบบแผนบังเกิด แบม- -/Nเขาก็่ก่อเพลิง Compulsion (2005)
You are wise as you are kind.จะมีเคราะห์ร้าย หากสิ่งใดบังเกิดกับเขา 300 (2006)
And then, a breakthrough-- the domestication collar.และแล้ว ก็บังเกิดนวัตกรรมใหม่ มันคือ ปลอกคอแสนเชื่อง Fido (2006)
I thought we were gonna have our first zombie golfer.เกือบจะได้บังเกิดซอมบี้นักกอล์ฟตัวแรกซะแล้ว Fido (2006)
Thopaga, it's the seventh day. Any signs?เทอปากา นี่ก็ 7 วันแล้ว มีสัญญานใดบังเกิดขึ้นหรือไม่? Milarepa (2006)
- Takes place in- บังเกิดขึ้นใน Almost Love (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บังเกิดขึ้น[v. exp.] (bangkoēt kheun) FR: survenir ; advenir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: effective   

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arise[VI] เกิดขึ้น, See also: บังเกิด, Syn. originate
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen
engender[VI] บังเกิด, See also: เกิดขึ้น, Syn. cause, create, generate
result[VI] เป็นผล, See also: บังเกิดผล, ให้ผล, Syn. appear, ensue, happen
shape[VI] บังเกิดขึ้น, See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา, Syn. become, develop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
incident(n) เหตุการณ์,เรื่องราว,การบังเกิด,บทแทรก
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
result(vi) บังเกิดผล,เป็นผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top