Search result for

ทูต

(54 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทูต-, *ทูต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อัครราชทูตที่ปรึกษา (n ) Minister Counsellor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูต[N] ambassador, See also: diplomat, envoy, representative, minister, Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา, Example: ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรีเป็นทางราชการ, Notes: (บาลี)
ทูตสวรรค์[N] angel, Thai definition: ผู้สื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้า
ทูตานุทูต[N] diplomat, See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps, Syn. ตัวแทน, Count unit: ท่าน, คน , กลุ่ม, คณะ, Thai definition: ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต, Notes: (บาลี)
ทูตสันถวไมตรี[N] goodwill ambassador, Example: เรากำลังจะส่งทูตสันถวไมตรีไปยังเวียดนามใต้, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทูตน. ผู้นำข้อความไปแจ้งทั้ง ๒ ฝ่าย, ผู้รับใช้ไปเจรจาแทน, ผู้สื่อสาร, ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสัมพันธไมตรีเป็นทางราชการ.
ทูตานุทูตน. ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatsทูต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
R2's gotta be around here somewhere.อาร์ทูต้องอยู่ไหนสักแห่งใกล้ๆ นี่ Downfall of a Droid (2008)
When a man dies, the hell lord places him in front of the mirrorเมื่อคนเราตายไป ยมทูตจะนำตัวไปอยู่ต่อหน้ากระจก Portrait of a Beauty (2008)
It is a special frozen wine to welcome the Thanh's ambassadors during the feast for tomorrowเป็นเหล้าพิเศษสำหรับต้อนรับ เอกอัคราชทูตในพิธีฉลองพรุ่งนี้ Iljimae (2008)
I requested help from the Embassy, but they can't help.พอขอความชวยเหลือจากสถานทูต แตพวกเขาชวยไมได Rambo (2008)
And I was given the name of an ex-military American local from the embassy, who put me in touch with men who say they have experience in this part of the world.พอไดชืออดีตทหารอเมริกันทีอยูแถวนี จากสถานทูต ใหพอติดตอพวกเขา มีคนบอกวาพวกนีคุนเคยกับภูมิภาคแถบนีดี Rambo (2008)
- Take me to the embassy.-พาฉันไปสถานทูต Body of Lies (2008)
He's the ambassador's chief political officer.เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบาย ของท่านทูต 24: Redemption (2008)
BENTON: He left messages for you to see him at the embassy.เขาว่าเขามีข้อความ\มาถึงนายว่าให้ไปหาเขาที่สถาทูต 24: Redemption (2008)
The ambassador said that you and Bauer were in the special Forces together.เอ่อ ท่านทูตบอกว่า คุณกับบาวเออร์อยู่ในหน่วยรบพิเศษด้วยกัน 24: Redemption (2008)
Washington is leaning on the ambassador to deliver him.วอชิงตันกำลังไล่เบี้ยเอากับท่านทูตให้ส่งมอบตัวเขา 24: Redemption (2008)
And now the ambassador is leaning on you.แล้วตอนนี้ท่านทูตก็กำลังจะไล่เบี้ยเอากับคุณ 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador   FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ทูตการค้า[n. exp.] (thūt kānkhā) EN: commercial attache   FR: attaché commercial [m]
ทูตขรตรีเศียร[n. exp.] (thūt khoratrīsīen) EN: diplomat   
ทูตทหาร[n. exp.] (thūt thahān) EN: military attache   FR: attaché militaire [m]
ทูตสวรรค์[n. exp.] (thūt sawan ) EN: angel   FR: ange [m]
ทูตสันถวไมตรี[n. exp.] (thūt santhawamaitrī) EN: goodwill mission   
ทูตานุทูต[n.] (thūtānuthūt) EN: diplomatic corps   FR: corps diplomatique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambassador[N] เอกอัครราชทูต, See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
diplomatist[N] ทูต
emissary[N] นักการทูต, See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ, Syn. consul, envoy, representative
envoy[N] ทูต, See also: ราชทูต, นักการทูต, รัฐทูต, Syn. diplomat, emissary, representative
seraph[N] ทูตสวรรค์ตามคัมภีร์ไบเบิล มี6ปีกและชอบบินบริเวณบังลังก์พระเจ้า, Syn. angel, cherub

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูต
consulate(n) สถานกงสุล,สถานทูต
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top