ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทอนกำลัง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทอนกำลัง-, *ทอนกำลัง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู The Great Raid (2005)
Oh, that's discouraging...นั่นบั่นทอนกำลังใจจังแฮะ It's Alive! (2007)
You gotta cut your old dad some slack here, honey.ลูกจะทำให้อายุของสั้นลงและ บั่นทอนกำลังใจของพ่อให้หมดลงที่นี่แล้วนะ ลูกรัก Prey (2007)
You'll be singled up.เราถูกทอนกำลัง.. Basilone (2010)
It makes them feel like they're in charge.ในเรื่องทอนกำลัง มันทำให้พวกเขารู้สึก ว่าพวกเขาได้ทำงาน JJ (2010)
This information will allow us to launch a surprise attack on coruscant, striking a crippling blow to theข้อมูลนี้จะทำให้เรา สามารถลอบโจมตี คอรัสซานท์โดยไม่ทันตั้งตัว บั่นทอนกำลัง Citadel Rescue (2011)
It was Bill Walden who championed a fledgling drone program, which has since degraded Al-Qaeda to the point of irrelevance.คือ บิล วาลเดนผู้ซึ่ง ริเิริ่มโครงการตั้งแต่แรก โครงการบินด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล ที่ซึ่งบั่นทอนกำลังของอัล-เคด้า The Choice (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sap[VT] ค่อยๆ ทำลาย, See also: ทอนกำลัง, Syn. exhaust, subvert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
sap(vt) ทอนกำลัง,ทำให้หย่อนลง,ทำให้หมดแรง,ขุดเซาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top