ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อนี้ไป

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อนี้ไป-, *ต่อนี้ไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อนี้ไป[ADV] henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So from now on, as a matter of principle in this family, Andrew will be treated as if he were a person.ต่อนี้ไปให้ถือเป็นกฎว่า.. แอนดรูจะได้รับการปฏิบัติเสมือนคน Bicentennial Man (1999)
It's all war from now.ต่อนี้ไป จะเกิดสงคราม The City of Violence (2006)
I'm sorry, but their future in that world shall be good.ขอโทษ, ต่อนี้ไป คดีโลก เป็นผลดี The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
From now on, don't worry about things like that and just tell me first.ต่อนี้ไป ไม่ต้องกลังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น แค่บอกฉันเป็นคนแรก Episode #1.11 (2010)
So, from now on,ฉะนั้น ต่อนี้ไป Warrior Baek Dong-soo (2011)
Set this joint on fire!ใส่ข้อต่อนี้ไปในไฟ Props (2012)
Now we are confident that we have our man, and that there is no further danger to the public.และเราเชื่อมั่นว่า เราได้ตัวฆาตกรแล้ว และต่อนี้ไปจะไม่มีอันตรายใดๆ แก่สาธารณชนอีกแล้ว Big Feet (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top