ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัวเต็ม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวเต็ม-, *ตัวเต็ม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
adultตัวเต็มวัย, สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะสืบพันธุ์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What the hell are you guys all dressed up for?ทำไมพวกคุณแต่งตัวเต็มยศ The Blues Brothers (1980)
No, that was a full twisting double layout.ไม่ใช่ แค่เหวี่ยงตัวเต็มรอบเป็นสองเท่า Peaceful Warrior (2006)
Wide awake?ตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
You want me to let you slice open my chest while I'm wide awake?คุณต้องการเปิดหน้าอกของผม ขณะที่ผมกำลังตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
Last time, you came back covered in blood.ครั้งที่แล้ว คุณกลับมาตัวเต็มไปด้วยเลือด Dex, Lies, and Videotape (2007)
Full recovery. Thank you, dr. Suresh.ฟื้นตัวเต็มที่ ขอบคุณมาก, หมอซูเรส์ช Chapter Two 'Lizards' (2007)
He does, with his preening, prancing, Irish-cum-Bond-Street airs.ก็เล่นแต่งตัวเต็มยศ ลีลาพริ้ว แล้วก็ทันสมัยซะแบบนั้น Becoming Jane (2007)
- You used to adore all that dressing up. - Nathalie...- ลูกชอบมากเลยนี่ เวลาแต่งตัวเต็มยศอย่างงั้น The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Interestingly, the fisheries complexes built by Japan have already gone into disuse because it has nothing to do with fishing.3 ปีที่แล้ว ผมได้กลับไปที่อิกิ พวกเขาไม่มีโลมาแล้ว ในที่ๆเคยมีเป็นพันๆตัวเต็มชายฝั่ง The Cove (2009)
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม Out of Time (2009)
They are very close. They are many.ทุกคนตายแล้ว พวกมันอยู่รอบตัวเต็มไปหมด Avatar (2009)
And here, he's all dressed up in his Sunday best.และนี่ แต่งตัวเต็มยศ Despicable Me (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top