ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดาบสองคม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาบสองคม-, *ดาบสองคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาบสองคมน. สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Direction's one thing. Manipulation's another.ไอ้เรื่องแบบนี้ มันดาบสองคม Good Will Hunting (1997)
But trust is a double-edged sword.แต่ความไว้ใจเป็นเสมือนดาบสองคม The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
That's the double-edged sword of "Gossip Girl" I'd be spotted.นั่นเป็นดาบสองคมของก็อซซิปเกิร์ลฉันจะกลายเป็นเป้า Petty in Pink (2011)
But be warned, it can be a double-edged sword, expansion.แต่ระวังไว้หน่อย มันเป็นดาบสองคม Wild Bill (2011)
She's the double-edged sword of my very existence.เธอมันเป็นดาบสองคมต่อการดำรงอยู่ของฉัน Dirty Rotten Scandals (2012)
Yeah, double-edged sword here.ใช่ดาบสองคมที่นี่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's a two-way double-edged sword.มันเป็นสองทางดาบสองคม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But also great danger.แต่มันก็เป็นดาบสองคม Frozen (2013)
Perception's a tool that's pointed on both ends.การรับรู้มันเปรียบเสมือนดาบสองคม Apéritif (2013)
I wish I could be, but every time I try to be a hero, it just... feels like it backfires.ฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะเป็น\ฮีโร่ มันแบบ รู้สึกเหมือนว่ากลายเป็นดาบสองคม Dark Hollow (2013)
See? That didn't backfire.เห็นไหม ดาบสองคมอะไรไม่มีสักหน่อย Dark Hollow (2013)
The human talent for pattern recognition is a two-edged sword.เป็นดาบสองคม เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดีในการหารูปแบบ When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top