ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นดิน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นดิน-, *ชั้นดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นดิน[N] rock strata layers of the soil

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soil horizonชั้นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pergelisol; perennially frozen ground; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perennially frozen ground; pergelisol; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permafrost; perennially frozen ground; pergelisol; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย
1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Capillary Fringe ชั้นดินอิ่มตัวแคพิลลารี
ชั้นดินที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบอิ่มตัว ด้วยแรงดึงน้ำในช่องขนาดเล็ก อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ความหนาของชั้นอิ่มตัวนี้ขึ้นกับการกระจาย ของขนาดช่อง (pore-size distribution) ภายในหน้าตัดดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน Home (2009)
And this blade was one of dozens that were found in the soil layer above the volcanic fallout.และใบมีดนี้ เป็นหนึ่งในหลายสิบที่พบ ในชั้นดินด้านบนออกมาเสียภูเขาไฟ The Immortals (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sola[N] คำนามพหูพจน์ของ solum, See also: ชั้นดิน
solum[N] ชั้นบนของดิน, See also: ชั้นดิน
stratum[N] ชั้น, See also: ชั้นดิน, ชั้นหิน, Syn. layer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
eluvium(อิวลิว'เวียม) n. ชั้นดินที่เกิดจากการสะสมของเศษหินที่พัด มากอง -pl. eluvium
geest(กีสทฺ) n. ชั้นดินทรายเก่า ๆ ที่สะสม
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
hardpan(n. ชั้นดินที่แข็ง)
layer(เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
sandbed(แซน'เบด) n. (ธรณีวิทยา) ชั้นทราย,ชั้นดินทราย
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
undercoat(-โคท) n. เสื้อรองเสื้อคลุม,เสื้อสวมใต้เสื้อใหญ่,ชั้นรอง,ชั้นดิน,สีพื้น.vi. ทาสีพื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top