Search result for

จิ้น

(15 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิ้น-, *จิ้น*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คู่จิ้นมาจากคำว่า Imagine ที่แปลว่าจินตนาการ หมายถึง คนสองคน (โดยมากมักเป็นดารา หรือ บุคคลสาธารณะ มีชื่อเสียง) ที่ แฟนคลับ หรือ ผู้ชม ผู้ฟัง ลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงๆ สืบเนื่องจากอาจจะเคยมีผลงานร่วมกัน หรือ มีภาพลักษณ์ที่สนิทสนมกัน
จิ้น (vt ) จินตนาการ ค่อนไปในทางชู้สาว เช่น “ฉันเห็นกวินกับอ๋อจับมือกันอ่ะ เห็นแล้วจิ้นไปไกลเลย"

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Six Virgin Marys and one Kamikaze.เวอร์จิ้นแมรี่ทั้ง6และหนึ่งคามิคาเซ่ The House Bunny (2008)
Natalie, are you a virgin?นาตาลี เธอยังเวอจิ้นอยู่หรอ The House Bunny (2008)
Am I a virgin?ฉันเวอจิ้นมั้ย? The House Bunny (2008)
You're a virgin!เธอยังเวอจิ้นThe House Bunny (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
I'm paralyzed. I'm a paralyzed virgin.ฉันเป็นอัมพาตละ อัมพาตทั้งๆที่ยังเวอร์จิ้น I Love You, Beth Cooper (2009)
Virginity?เวอจิ้นZombieland (2009)
Virgin cosmos.- เวอร์จิ้น คอสโม่ Showmance (2009)
Oh, so you're a virgin.โอ้, คุณเวอจิ้นหรอ Release Me (2009)
Don't take this the wrong way, but that's not exactly from the Versace virgin line.อย่าตีความผิดๆนะ แต่นี่ไม่ได้มาจากเวอร์ซาเช่รุ่นสาวเวอร์จิ้นนะ If It's Only in Your Head (2009)
I can't be the only vampire virgin.ฉันคงไม่ใช่แวมพ์จิ้นเพียงคนเดียว I Will Rise Up (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top