ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำดีควาย

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำดีควาย-, *คำดีควาย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คำดีควาย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คำดีควาย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำดีควาย[N] Sapindus, Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย, Example: ต้นคำดีควายเป็นไม้ไม่ผลัดใบ, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae ผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ เมื่อชงกับน้ำร้อน ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำดีควายดู กระดูกค่าง.
ประคำดีควายน. ชื่อไม้ต้น ๒ ชนิดในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae คือ ชนิด S. trifoliatusL. ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๔-๖ ใบ และชนิด S. rarak DC. มีใบย่อย ๑๔-๓๐ ใบ ทั้ง ๒ ชนิดผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้, มะคำดีควาย หรือ มะซัก ก็เรียก.
มะคำดีควายดู ประคำดีควาย.
กระดูกค่างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. ในวงศ์ Ebenaceae ขึ้นในป่าดิบ มีมากทางภาคใต้ สูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ, จะเพลิง ชะเพลิง คำดีควาย ดูกค่าง ตะโกดำ พลับเขา ไหม้ หม้าย หรือ สะลาง ก็เรียก.
มะซักดู ประคำดีควาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะคำดีควาย[n.] (makhamdīkhwāi) EN: Sapindus   
ประคำดีควาย[n.] (prakhamdīkhwāi) EN: soapberry tree   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top