ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาดหมาย

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดหมาย-, *คาดหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดหมาย[V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
My presence in this timeline has been anticipated.ตอนนี้กำหนดการ ได้ถูกคาดหมายไว้ ล่วงหน้าแล้ว Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Japan has undertaken a surprise offense...ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย.. The Great Raid (2005)
The system will pay for itself within three years according to our predictions.ระบบจะให้ผลคุ้มค่าภายใน 3 ปี ตามที่เราคาดหมาย Super Rookie (2005)
Look, I'm sorry. This went on a little longer than I anticipated.ดู, ผมเสียใจ ที่มันมีอยู่ เล็กๆ นานมาแล้วเหนือการคาดหมาย Firewall (2006)
This is surreal.นี่มันเกินความคาดหมาย Love/Addiction (2007)
It's not over yet. Thanks to you, yesterday didn't go as I had plannedมันยังไม่จบ ที่ขอบคุณไปเมื่อวานก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของฉันแต่แรกอยู่แล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
There are many things ahead which you were never expected.คุณมีสิ่งที่ล้ำหน้าสิ่งต่างๆมากมาย จนไม่มีทางคาดหมายได้ Om Shanti Om (2007)
There are incredible security measures in place.การตรวจสอบความปลอดภัยนั้น เกินความคาดหมาย [Rec] (2007)
Something unexpected has happened.มีบางอย่างที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้น [Rec] (2007)
That was a little unexpected.นั่นค่อนข้างจะเหนือความคาดหมาย Love Now (2007)
And the crowd rises in anticipation!และฝูงชนที่เพิ่มขึ้น ในความคาดหมายBalls of Fury (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate   FR: prévoir ; s'attendre à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top