ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความตรง

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตรง-, *ความตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตรง[N] frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน
ความตรง[N] accuracy, See also: exactness, correctness, precision., Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Ant. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง, Thai definition: สภาวะหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องตามควรจะเป็นหรือที่คาดหมายไว้
ความตรง[N] straightness, See also: directness, Ant. ความเอียง, ความเฉ, Thai definition: ความไม่คดโค้ง งอ หรือเอียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an adult, and i need to be honest about these things, and i will be... starting tomorrow.หนูโตแล้ว แล้วหนูก็ต้องการ ความตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แล้วแม่จะเริ่มต้นใหม่... พรุ่งนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
I totally understand why that saying sounds mixed-up... but I don't mean it for real.ฉับจะสรุปให้เข้าใจ สิ่งที่ฉันพูดมันผสม ๆ ปน ๆ กันไป แต่ฉันไม่ได้หมายความตรงๆ The House Bunny (2008)
But I do admire her for her honesty, really I do.ฉันนับถือความตรงไปตรงมาของเธอ จริงๆ Nights in Rodanthe (2008)
- She means the opposite. - I'm serious.เธอหมายความตรงข้าม ฉันซีเรียสนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Ah,Iadmirehis frankness.ผมยกย่องนับถือ ความตรงไปตรงมาของเขา Albification (2009)
NATE: I'm done for the day, if you guys wanna see a movie.เธออยู่มาได้เพราะความตรงต่อเวลาเลยนะเนี่ย The Goodbye Gossip Girl (2009)
Nothing says "soul mate" like punctuality.ไม่มีอะไรสื่อถึง เนื้อคู่ ได้ดีเท่าความตรงเวลา Goodbye, Columbia (2010)
Change any one of them, dial the parameters, and something will go wrong -- the planet will disappear, the sun will shut down, the DNA will come unraveled.กองกำลังเหล่านี้จะต้องมี ความตรงทางที่พวกเขาจะ สำหรับชีวิตที่เรารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ เปลี่ยนคนใดคนหนึ่ง ของพวกเขากดพารามิเตอร์ Is There a Creator? (2010)
While I'm impressed with your honesty,ตอนนี้ผมประทับใจใน ความตรงไปตรงมาของคุณ The Kids Are Not All Right (2011)
No, I'm fairly certain it means the opposite.ไม่ ฉันว่ามันหมายความตรงกันข้าม The Reckoning (2011)
The notes here are all about using snakes and insects as vessels for dark energy.ข้อความตรงนี้เกี่ยวกับ การใช้งูและแมลง Heather (2011)
But I don't even know where to begin interpreting that one.ว่าจะเริ่มต้นตีความตรงไหน Bears Will Be Bears (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor[N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness
candour[N] ความตรงไปตรงมา, Syn. candor, openness, forthrightness
contrast[N] ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
converse[N] ความตรงกันข้าม, Syn. opposite, reverse
frankness[N] ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness
openness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
outspokenness[N] ความตรงไปตรงมา, See also: ความโผงผาง
parallel[N] ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
punctuality[N] ความตรงเวลา, See also: ความฉับไว promptness
self-sameness[N] ความเหมือนกัน, See also: ความตรงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
inversion(อินเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่กลับกัน,ส่วนที่กลับกัน,การรักร่วมเพศ,การเปลี่ยนกระแสตรงเป็นกระแสสลับ, See also: inversive adj.
polarity(โพแล'ริที) n. ลักษณะขั้ว,ความตรงกันข้าม
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
converse(n) ความตรงกันข้าม,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม
directness(n) ความตรง
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top