ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความคาดหวัง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความคาดหวัง-, *ความคาดหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคาดหวัง[N] expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expection, Apprehensiveความคาดหวังที่น่าสะพรึงกลัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
Antwan didn't expect Marsellus to react the way he did, but he had to expect a reaction.Antwan ไม่ได้คาดหวังที่จะตอบสนอง Marsellus วิธีที่เขาทำ แต่เขามีความคาดหวังว่าการตอบสนอง Pulp Fiction (1994)
I have fought against judgement, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank.ผมพยายามใช้เหตุผล และความคาดหวังของครอบครัว ชาติกำเนิดของคุณที่ตํ่ากว่า ศักดิ์ศรีของผม Pride & Prejudice (2005)
I had kept them for you, in expecation of this moment...แทนคุณ สิ่งที่ความคาดหวังในขณะนี้ March of the Penguins (2005)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
You know, sometimes you just have to lower your expectations.รู้มั้ย บางครั้งคุณก็แค่ต้อง ลดความคาดหวังของคุณซะบ้าง Eight Below (2006)
Sometimes you gotta raise your expectations.บางครั้ง คุณก็ควรเพิ่ม ความคาดหวังของคุณบ้าง Eight Below (2006)
You have more than exceeded my expectations.ทุกท่านเหนือล้ำความคาดหวังของฉัน Flyboys (2006)
Whenever I feel pressured by the refugees, and the Da-Mul Army's expectations and wish, I think of you, Ye Soya and Yuri.เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้ารู้สึกกดดันจากผู้อพยพ ความคาดหวังและความปรารถนาจากกองทัพทามูล ข้าจะคิดถึงท่านแม่ เยโซยา และยูริ The Book of the Three Hans (2006)
So I have to adjust my expectations as well.ดังนั้น ฉันต้องเปลี่ยนความคาดหวังใหม่ A Change Is Gonna Come (2007)
Mm, tell him to expect a good time.อืม,บอกเขาถึงความคาดหวังเป็นเวลาที่ดี Kung Fu Fighting (2007)
I will return tomorrow night with high expectations.ผมจะกลับมาใหม่คืนพรุ่งนี้ พร้อมความคาดหวังที่สูงส่ง Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectancy[N] ความคาดหมาย, See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง, Syn. anticipations, hope, outlook
ray[N] สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง, See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง, Syn. gleam of hope

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top