Search result for

คล้อยตาม

(30 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้อยตาม-, *คล้อยตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้อยตาม[V] comply with, See also: consent, go along with, Syn. เชื่อฟัง, เชื่อตาม, Ant. ขัดแย้ง, Example: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล้อยตามก. สอดคล้องไปในทางเดียวกัน, มีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ฉันเห็นคล้อยตามเขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall not just follow every and all of his wishes, so just wait and see.เราไม่จำเป็นต้องเห็นคล้อยตามทุกเรื่อง ที่เขาต้องการ แค่รอคอยและจับตาดูเอาไว้ The Kingdom of the Winds (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
We're going to issue a statement to the press that we'll be deferring...เราจะออกแถลงข่าวว่า เราจะคล้อยตามนายกรัฐมนตรีกูเตียเรซ... Vantage Point (2008)
Deferring, that's great.คล้อยตามหรอ ยอดเลย... Vantage Point (2008)
It seems you're not moved by my compliment.ดูเหมือน คุณจะไม่คล้อยตามคำชมของฉัน Episode #1.7 (2008)
If the music were more somber, people would realize the images are disturbing and the song heretical.ถ้าใช้เพลงที่มีบรรยากาศเศร้า ผู้คนจะถูกโน้มน้าวและคล้อยตามอารมณ์ของเพลง Doubt (2008)
Go ahead and turn me, but you will also reveal yourself in the process.เอาเลย ทำให้ฉันคล้อยตาม แต่เดี๋ยวตัวจริงคุณก็จะเปิดเผยออกมา Shake and Fingerpop (2009)
Those are very cogent and reasonable conditions.นั่นเป็นข้อเสนอที่น่าคล้อยตาม และมีเหตุผลมาก The Pirate Solution (2009)
You...have such a penetrating countenance.คุณ... เหมือนจะสามารถสะกดจิตให้คล้อยตามได้เลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You knowwhen you spoke, people were mesmerized.คุณรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณพูด ผู้คนมักจะคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว Bloodlines (2010)
You got to lead people there with an intelligent argument so they arrive at it on their own.คุณต้องชี้นำให้คนคล้อยตาม ด้วยข้อถกเถียงที่ชาญฉลาด พวกเขาจะได้คิดเอง Excellence in Broadcasting (2010)
But don't be blind to your grandmother's value.แต่อย่าคล้อยตามมันเสียจนลืมบุญคุณท่าน Basic Genealogy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defer to[PHRV] คล้อยตาม, See also: ยอมจำนน, Syn. yield
supple[ADJ] ยอมตาม, See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง, Syn. compliant, obedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.
paramagnetn. วัตถุที่มีลักษณะแม่เหล็กคล้อยตาม.
sequacious(ซิเคว'ซัส) adj. เลียนแบบ,ขี้เลียนแบบ,คล้อยตาม,เอาอย่าง, See also: sequacity n. sequaciousness n.
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability

English-Thai: Nontri Dictionary
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
own(vt) เป็นเจ้าของ,มี,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top