ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห-, *ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: congratulations กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
コングラチュレーション[, kongurachure-shon] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングラチュレーションズ[, kongurachure-shonzu] (n) congratulations [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
恭賀[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
慶弔[けいちょう, keichou] (n) congratulations and condolences; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top