Search result for

ขยะ

(70 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยะ-, *ขยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยะสังคม[N] dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยะ(ขะหฺยะ) น. หยากเยื่อ, มูลฝอย, ใช้ว่า กระหยะ ก็มี.
ขยะแขยง(ขะหฺยะขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, แขยง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garbageขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
garbageขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organic wasteขยะอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electronic apparatus and appliancesขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infectious wastesขยะติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical wastesขยะทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic scrapขยะพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
garbage in - garbage outขยะเข้า - ขยะออก
คำที่แสดงควมหมายว่า ถ้าหากเรานำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ผิดพลาดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดใช้งานไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Municipal solid wasteขยะมูลฝอยชุมชน
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ [สิ่งแวดล้อม]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Infectious wastesขยะติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Marine debrisขยะในทะเลและชายหาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Garbage.ขยะชัดๆ Britney 2.0 (2012)
City dump?ที่ทิ้งขยะของเมือง Adverse Events (2008)
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
This was in his trash.นี่ขยะของเขา Lucky Thirteen (2008)
And you're obnoxious.และคุณน่าขยะแขยง Joy (2008)
My grandmother was married for 37 years to a man that treated her like garbage.กับชายผู้ซึ่งดูแลเธอเหมือนขยะ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
Great, we'll start him on immediate treatment for all kinds of garbage.เราจะรักษาเขาทันที สำหรับขยะต่างๆ คุณทำให้แคบลงได้ในแลป Joy (2008)
Deliveries in. Garbage out.ส่งของเข้ามา เก็บขยะออกไป The Itch (2008)
I wasn't driving the bus. I wasn't driving the garbage truck that hit the bus.ผมไม่ใช่คนขับรถเมล์ รึว่าึรถขนขยะ Dying Changes Everything (2008)
What about the other guns and shit?แล้วปืนอื่นๆกับขยะพวกนี้ล่ะจะทำยังไง Pilot (2008)
I burned mine and I threw the rest in the trash.ผมเผาไฟล์ของผม แล้วก็ทิ้งที่เหลือในถังขยะ And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะนิวเคลียร์[n. exp.] (khaya niukhlīa) EN: nuclear waste   FR: déchet nucléaire [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khayamūnføi) EN: litter ; trash ; waste   FR: poubelle [f]
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangkhom) EN: dregs of society   FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antarāi) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garbage[N] ขยะ, See also: เศษขยะ, ขยะมูลฝอย, Syn. trash, rubbish
leavings[N] เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ), See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้, Syn. leftovers, remnants
litter[N] ขยะ, Syn. rubbish, trash
raffle[N] ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash
refuse[N] ขยะ, See also: ของเสีย, Syn. garbage, rubbish, trash
revolt[VI] รังเกียจ, See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง, Syn. disgust, repulse
rubbish[N] ขยะ, Syn. garbage, trash, waste
scum[N] ขยะ, See also: กาก, Syn. refuse, rubbish, trash
sick[ADJ] รังเกียจ, See also: ขยะแขยง
spam[N] ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
cinerator(ซิน'นะเรเทอะ) n. เตาเผาศพ,เตาเผาขยะ
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ashman(n) คนเก็บขยะ
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごみ, gomi] (n) ขยะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粗大ごみ[そだいごみ, sodaigomi] (n ) ขยะชิ้นใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Abfall(n) |der, pl. Abfälle| ขยะ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top