ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กายวิภาคศาสตร์

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กายวิภาคศาสตร์-, *กายวิภาคศาสตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายวิภาคศาสตร์[N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กายวิภาคศาสตร์(-วิพากคะสาด) น. วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วน ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylotomyกายวิภาคศาสตร์ของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, topographicกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topographic anatomyกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [การแพทย์]
Anatomy, Veterinaryกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walter, as much as I am enjoying this anatomy lesson, what exactly are we doing here?วอลเตอร์ ตราบเท่าที่ฉันยังสนุก กับบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ อะไรกันแน่รึ ที่เราทำอยู่ตรงนี้? Fracture (2009)
Please conduct a histological study of the bones.กรุณาทำการ ศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ ของเนื้อเยื่อกระดูก The Beginning in the End (2010)
The histological study, Ms. Wick.ขอจุลกายวิภาคศาสตร์ ของเนื้อเยื่อกระดูก ด้วยน่ะคุณวิค The Beginning in the End (2010)
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)
In the anatomy lab?ในห้องแล็บภาคกายวิภาคศาสตร์The Science of Illusion (2010)
I hold degrees in astrophysics, anatomy, chemistry and economics.ผมมีปริญญาด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ กายวิภาคศาสตร์ เคมี และเศรษฐศาสตร์ The Body and the Bounty (2010)
And it was poetic justice that I would be meeting her for the first time on a slab in my gross anatomy class.และมันเป็นการตอบแทนที่ผมทำความดีไว้\ผมก็เลยได้พบกับเธอ เป็นครั้งแรกที่เตียงนั่น\\ในชั้นเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ The Origins of Monstrosity (2012)
Oh, you'd have to have a strong knowledge of anatomy, a well-balanced cutting implement being.โอ้ เธอจะต้องมีความรู้ที่ดีมาก สำหรับกายวิภาคศาสตร์ การตัดที่มีความสมดุลในการดำเนินการ The Corpse on the Canopy (2013)
The fact that Doc Robinson wanted the corpse of Ross Williams for studies of the anatomy was discovered later.ความจริงที่ว่าหมอโรบินสันอยากศพ วิลเลียมส์เป็นกองสำหรับการศึกษา ของกายวิภาคศาสตร์ ถูกค้นพบในภายหลัง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy[N] กายวิภาคศาสตร์
zootomy[N] กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top