Search result for

กบิล

(23 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กบิล-, *กบิล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบิล(กะบิน) น. ลิง.
กบิล(กะบิน) น. ระเบียบ, แบบ, ทาง, เช่น กบิลความ
กบิลวิธีการ เช่น ลงโทษตามกบิลเมือง
กบิลกระบวน, หมู่, เช่น กบิลไม้
กบิลบรรดา เช่น กบิลว่าน, คำนี้บางทีเขียนเป็น กะบิล กระบิล ระบิล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tell Billie for me,บอกบิลลี่ให้ฉันที Public Enemies (2009)
Well,we're not going anywhere, Bill.เราจะยังไม่ไปไหนหรอกบิล A Shade of Gray (2009)
We're gonna deduct it from her next bill.เราจะหักเงินนี้จากบิลรอบถัดไป Marry Me a Little (2009)
Do you know who Billy Wisher is?คุณรู้จักบิลลี่ วิชเชอร์ไหม Today Is the Day: Part 2 (2009)
You don't know Bill.นายไม่รู้จักบิล Release Me (2009)
I love Bill.ฉันรักบิล I Will Rise Up (2009)
It's a text from Bill.ข้อความจากบิล Frenzy (2009)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
You can deduct the coffee from my bill.คุณหักค่ากาแฟออกจากบิลของฉันได้นะ Leap Year (2010)
Because if Bill was, in fact, kidnapped, by human or vampire,ถ้าหากบิลถูกลักพาตัวไปจริงๆ ไม่ว่าโดยมนุษย์หรือโดยแวมไพร์ Bad Blood (2010)
We are all supposed to respect our elders, and since Bill Compton's got about a hundred years on you,ที่ว่าฉันถูกเลี้ยงดูมา ให้เคารพผู้สูงอายุ พวกเราทั้งหมดควรให้ ความเคารพกับผู้สูงอายุ และเนื่องจากบิล คอมป์ตันมีอายุ มากกว่าคุณเ็ป็นร้อยปี Bad Blood (2010)
Because I love Bill just like you love your wife and your children and your grandbabies.เพราะว่าฉันรักบิล เหมือนอย่างที่คุณรักภรรยา และรักลูกและหลานของตัวเอง Bad Blood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กบิลเมือง[n. exp.] (kabin meūang) EN: law of the land ; law   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carom(แคร์'รัม) n. การแทงลูกบิลเลียดไปกระทบลูกบิลเลียดสองลูก
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
snooker(สนุค'เคอะ) n. การแทงบิลเลียดที่ใช้ลูกบิลเลียดสีแดง 15 ลูกและสีอื่น ๆ อีก 6 ลูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top