Search result for

กติกา

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กติกา-, *กติกา*
Some results are hidden.
configure
Language
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กติกา(n) treaty, See also: pact, agreement, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, ข้อตกลง, Example: ประเทศไทยและประเทศสวีเดนตกลงทำกติกาสัญญาการค้าระหว่างประเทศ, Count Unit: ข้อ
กติกา(n) rule, See also: regulation, order, Syn. กฎเกณฑ์, ข้อตกลง, Example: กีฬาทุกชนิดย่อมมีกติกาในการเล่น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล
กติกาสัญญา(n) pact, See also: treaty, covenant, convention, Syn. หนังสือสัญญา, Example: สหภาพโซเวียตได้ใช้องค์การ กติกาสัญญาวอร์ซอเป็นเครื่องตอบโต้องค์การนาโตของฝ่ายตะวันตก, Thai Definition: ความตกลงระหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กติกา(กะ-) น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล
กติกาหนังสือสัญญา, ข้อตกลง.
กติกาสัญญาน. ความตกลงระหว่างประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rule of the gameกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenantกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, rule of theกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonกติกาสงฆ์, กฎของคณะสงฆ์, สังฆาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-aggression pactกติกาสัญญาไม่รุกรานกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Covenant of the League of Nationsกติกาสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Covenant on Civil and Political Rights (1966)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966) [TU Subject Heading]
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966) [TU Subject Heading]
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
International Covenant on Civil and Political Rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน 1 ใน 2 ฉบับ ซึ่งแปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2519 ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 [การทูต]
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม " เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน 1 ใน 2 ฉบับ ซึ่งแปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2519 ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 " [การทูต]
pactกติกาสัญญา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in the rules, and I should warn you... one of us always tells the truth... and one of us always lies.นั่นคือกติกา และข้าต้องเตือนเจ้าว่า... หนึ่งในสอง พูดความจริงเสมอ และหนึ่งในสอง พูดความเท็จเสมอ Labyrinth (1986)
That's a rule too. He always lies.นั่นคือกติกาด้วย เขาโกหกตลอด Labyrinth (1986)
Hey, lady... it's against the rules to throw other people's heads.เฮ้ สาวน้อย มันผิดกติกานะ เอาหัวคนอื่นมาโยนแบบนี้น่ะ Labyrinth (1986)
- Let's go.มีกติกายังไงบ้างครับ Big (1988)
What are the rules?กติกาเป็นยังไง Rambo III (1988)
If you shoot without thinking, you go to prison, I get paid.ฉันได้เงิน นี่คือกติกา Schindler's List (1993)
"A law of Jumanji having been broken... you will slip back even more than your token.""กติกาของจูแมนจี้ ถูกละเมิดแล้ว... ...คุณต้องถอยอีกตัว กลับไปก่อน" Jumanji (1995)
Until two hours ago my entire definition of cooking was "Remove tinfoil and nuke."กติการทำกับข้าวของผมคือไมโครเวฟ Woman on Top (2000)
That's not the game.คุณถามผิดกติกานะ Unbreakable (2000)
It's the first date. There aren't any rules.เดทครั้งแรกมีกติกาด้วยเหรอ Unbreakable (2000)
Well, it's just I don't understand any of the rules to this "baseball" they call it.แต่ฉันแค่ ไม่เข้าใจกติกาของ ไอที่เขาเรียกกันว่า "เบสบอล" The O.C. (2003)
-You don't know how to play, do you?- จำกติกาได้ใช่ไหม - ได้... Uno (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [ f ] ; pacte [ m ] ; accord [ m ]
กติกาสงฆ์[katikā song] (n, exp) EN: canon
กติกาสัญญา[katikāsanyā] (n) EN: pact ; treaty
กติกาสัญญาแปซิฟิก[Katikāsanyā Paēsifik] (n, prop) EN: Pacific Pact

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
game(n) กฎการแข่งขัน, See also: กติกาในเกมกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foul(เฟาล์) adj. เหม็น, เน่า, สกปรก, เปรอะเปื้อน, เสีย, ชั่ว, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลวร้าย, น่าเกลียด, น่าชัง, เลวทราม, ทารุณ, ลามก, ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ, ผิดกติกา, ผิดกฎ, ยุ่ง, พันกันยุ่ง, ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย, เลว, เลวทราม, ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ, ประทะกับ, โจมต
game(เกม) { gamed, gaming, games } n. กีฬา, เกม, เนื้อสัตว์ที่ล่ามา, สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม, เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า, อย่างนักกีฬา, กล้าได้กล้าเสีย, เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน, พนัน, ขันต่อ. vt. พนันหมด, เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
heterologyn. ความผิดปกติการแตกต่างจากธรรมดา
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
rule(รูล) n. กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ, กติกา, วินัย, วินัยศาสนา, การปกครอง, การควบคุม, การครอบครอง, การชี้ขาด, วิธีการทางคณิตศาสตร์, ไม้บรรทัด, ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป, ตามปกติ) vt., vi. ควบคุม, ปกครอง, ครอบงำ, ชี้ขาด, มีอิทธิพล, ตีเส้น, ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)

English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย, ที่ผิดกฎ, ที่ผิดกติกา
pact(n) สนธิสัญญา, กติกา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา
rule(n) กฎ, กติกา, ระเบียบ, ข้อบังคับ, การปกครอง, ไม้บรรทัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)(n, jargon, abbrev, uniq) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

French-Thai: Longdo Dictionary
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top