ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹰-, *鹰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  倠 (suī ㄙㄨㄟ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,927

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] eagle; falcon; hawk, #5,473 [Add to Longdo]
猫头[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]
[xióng yīng, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄥ, / ] male eagle; tercel (male falcon used in falconry), #33,430 [Add to Longdo]
[Yīng tán, ㄧㄥ ㄊㄢˊ, / ] Yingtan prefecture level city in Jiangxi, #41,270 [Add to Longdo]
[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥ, / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
[cāng yīng, ㄘㄤ ㄧㄥ, / ] goshawk, #57,081 [Add to Longdo]
潭市[Yīng tán shì, ㄧㄥ ㄊㄢˊ ㄕˋ, / ] Yingtan prefecture level city in Jiangxi, #66,297 [Add to Longdo]
[yú yīng, ㄩˊ ㄧㄥ, / ] name used for many fishing birds; cormorant; osprey, #75,754 [Add to Longdo]
[wù yīng, ㄨˋ ㄧㄥ, / ] bald eagle, #110,660 [Add to Longdo]
[què yīng, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄥ, / ] sparrow hawk (Accipiter nisus), #124,320 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the whippoorwill that cries in the night.[CN] 我是黑夜的夜 It Happened One Night (1934)
- Eagle![CN] - 当 Rabbit Without Ears (2007)
- Oh, please, Doctor. Look like an owl.[CN] 不要,才不 医生, 拜托.扮扮猫头 One Hour with You (1932)
Darling, look like an owl.[CN] 亲爱的.扮成猫头 One Hour with You (1932)
I will give you $25,000 when you deliver the Falcon to me and another $25,000 later on.[CN] 等你给我金后 我会给你美金2万5千元 稍后再给你2万5千元 The Maltese Falcon (1941)
-An owl hooting in my ear all night.[CN] -猫头整晚都在我耳边叫 The Adventures of Robin Hood (1938)
Mr. Spade told me about your offer for the Falcon.[CN] 史派特先生跟我提过你关于的提议 The Maltese Falcon (1941)
- Eagle.[CN] - - ? Paddington (2014)
The men who'd shoot against that lot have to have the eyes of a falcon.[CN] 一个人能射得这样准 一定有一双猎的眼睛 The Adventures of Robin Hood (1938)
Suppose you discover all that money was messing up your life, was bringing vultures around your neck, making you lose faith.[CN] 你发现这笔钱 只会毁了自己的生活 引来虎视眈眈的秃 并使自己对人失去信心 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Hooting? He was singing you to sleep.[CN] 猫头叫 他唱歌让你睡觉 The Adventures of Robin Hood (1938)
But I haven't got the Falcon.[CN] 我还没拿到呢! The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top