ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈕-, *鈕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button, #9,782 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] button; surname Niu, #29,872 [Add to Longdo]
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, / ] knob (e.g. handle or radio button), #47,520 [Add to Longdo]
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button (electric switch), #74,318 [Add to Longdo]
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buttons...[CN]  Always on My Mind (1993)
Have you got enough buttons for the next stake?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}下一把你子夠不夠? Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
In this era of machines which respond to the push of a button, thousands of people are growing lazier...[CN] 即使僅僅是按一下 按就可以解決問題的工作 很多人開始變的懶惰 The Mother and the Whore (1973)
- There's a small button on the lock.[CN] - 有個小按在鎖上 - 一個小按 Heart of a Dog (1988)
Help me press the yellow button, please?[CN] 待會幫我按黃色那個按 Always on My Mind (1993)
Press the button when you are finished and I will open.[CN] 你准備完畢後,請按下按我會開門 The Nun's Story (1959)
Not enough. I'm now concentrating on taking away your button.[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}不夠,現在我全神貫注變走你的 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
And turn on the TV,[CN] 再按這個按 Always on My Mind (1993)
Where did all these buttons come from?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你去哪裏找那麼多扣出來啊 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
I took away Hu's pants buttons by magic[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我變走了阿虎的褲 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
No, just push the buttons down yourself.[CN] 不,你只需按下按 Vagabond (1985)
Her eyes closed... she undresses him... button by button... sleeve by sleeve.[CN] 她閉上眼 為他寬衣 把解開 The Lover (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top