ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粕-, *粕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor, #10,832 [Add to Longdo]
[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
去其糟[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;糟[かす, kasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
取り;糟取り[かすとり, kasutori] (n) (1) shochu made from sake lees; (2) low-quality moonshine (esp. post-WWII); hooch (hootch) [Add to Longdo]
取り焼酎[かすとりしょうちゅう, kasutorishouchuu] (n) shochu made from sake lees [Add to Longdo]
漬け;糟漬[かすづけ, kasuduke] (n) (fish or vegetables) pickled in sake lees [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've brought some Orujo, tobacco, cheese.[JA] オリーブとタバコにチーズを 持ってきたわ Pan's Labyrinth (2006)
Deciding initiative.[CN] 柳上燕 菖蒲 Summer Wars (2009)
3 plain.[CN] "三文啦 Summer Wars (2009)
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟 Greenberg (2010)
She's no more than a jook-joint Jezebel.[CN] 她就像俱乐部里无耻的杰若 The Color Purple (1985)
Prepare the vegetables, will you?[CN] - 揭燴珨狟報滇腔 Midsummer's Equation (2013)
The lines really get blurred, which, I mean, I love.[CN] 护士医生界碑良f民模。 不对我f民喜,欠 Coffee Town (2013)
Ö÷²Ë20...[CN] 翋20... God, That's Good (2007)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟 Ong-bak 3 (2010)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
Sapaketti phat khi mao.[CN] 彌陷遵劇沭( 怍弊) Scared and Running (2013)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟和烂歌 The Passersby (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top