ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冓-, *冓*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *冓*)
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[篝, gōu, ㄍㄡ] bamboo basket; bamboo frame
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 4,336
[媾, gòu, ㄍㄡˋ] to marry; to be intimate with
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To know a woman's 女 secret 冓; 冓 also provides the pronunciation,  Rank: 4,524
[鞲, gōu, ㄍㄡ] leather bracer
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 6,049
[觏, gòu, ㄍㄡˋ] to meet unexpectedly
Radical: Decomposition: 冓 (gòu ㄍㄡˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet,  Rank: 6,711
[遘, gòu, ㄍㄡˋ] to meet; to come across
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 7,177
[講, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] talk, speech, lecture; to speak, to explain
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,283
[購, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,285
[耩, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] to plow; to sow
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To dig a hole 冓 with a plow 耒,  Rank: 7,319
[冓, gòu, ㄍㄡˋ] secret, niche, hiding-hole, cabinet
Radical: Decomposition: 井 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  再 (zài ㄗㄞˋ) 
Etymology: []
[構, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[溝, gōu, ㄍㄡ] ditch, drain, gutter, narrow waterway
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, ] inner rooms of palace; ten billions, #757,863 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top