ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosen up

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosen up-, *loosen up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen up[PHRV] ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up[PHRV] บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up[PHRV] ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up[PHRV] ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมให้เงิน
loosen up[PHRV] คุยกันได้อย่างเสรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
- Loosen up. - What are you doing?โกรธเหรอ ทำอะไรน่ะ Goodfellas (1990)
You need to loosen up.นายต้องผ่อนคลายบ้าง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง. Maid in Manhattan (2002)
- Get loose now. Loosen up. Ready?- รับหลวมตอนนี้ คลายขึ้น พร้อมหรือยัง? Showtime (2002)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
Relax. Loosen up.ผ่อนคลายนะคะ ทำตัวตามสบาย Everybody Has a Little Secret (2004)
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Jump around, loosen up.กระโดดไปรอบๆ แล้วระบายมันออกมา Bad News Blair (2007)
Now really loosen up on this one.Let's relax into it.ตอนนี้ก็แค่ระบายกับใครซักคน แล้วทำใจให้สบายซะ Bad News Blair (2007)
This is retail.It's not editorial.She needs to let go,have fun, loosen up.มันก็คือธุรกิจแหละน่า ไม่ใช่งานถ่ายแบบจริงๆซะหน่อย เธอควรจะสนุกกับมันแล้วก็ผ่อนคลายอีกหน่อย Bad News Blair (2007)
Just loosen up. Have some fun.แค่ผ่อนคลาย แล้วสนุก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosen upI like to do a few exercises to loosen up before I run.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosen up
   v 1: cause to become unblocked; "The medicine unstuffed my nose
      in minutes!" [syn: {unstuff}, {loosen up}] [ant: {block},
      {choke up}, {lug}, {stuff}]
   2: become less tense, less formal, or less restrained, and
     assume a friendlier manner; "our new colleague relaxed when
     he saw that we were a friendly group" [syn: {relax}, {loosen
     up}]
   3: make one's body limber or suppler by stretching, as if to
     prepare for strenuous physical activity [syn: {limber up},
     {warm up}, {loosen up}]
   4: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
     the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work" [syn:
     {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind}, {decompress}, {slow
     down}] [ant: {tense}, {tense up}]
   5: cause to feel relaxed; "A hot bath always relaxes me" [syn:
     {relax}, {unstrain}, {unlax}, {loosen up}, {unwind}, {make
     relaxed}] [ant: {strain}, {tense}, {tense up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top