ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zend

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zend-, *zend*, zen
CMU English Pronouncing Dictionary
ZENDA    Z EH1 N D AH0
ZENDER    Z EH1 N D ER0
ZENDEJAS    Z IY1 N D IH0 JH AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
reizend(adj) น่ารักน่าคบอย่างมาก เช่น eine reizende Frau ผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดี, See also: S. nett, lieb,
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
angrenzend(adj adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全第一[あんぜんだいいち, anzendaiichi] (n) safety first [Add to Longdo]
雲仙岳[うんぜんだけ, unzendake] (n) mountain in Nagasaki Prefecture [Add to Longdo]
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity [Add to Longdo]
完全導体[かんぜんどうたい, kanzendoutai] (n) perfect conductor [Add to Longdo]
御膳立て;お膳立て[おぜんだて, ozendate] (n,vs) setting the table; preparation [Add to Longdo]
国全土[こくぜんど, kokuzendo] (n) the whole nation [Add to Longdo]
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities [Add to Longdo]
自然独占[しぜんどくせん, shizendokusen] (n) natural monopoly [Add to Longdo]
前代[ぜんだい, zendai] (n) previous generation; former ages [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
禅寺[ぜんでら, zendera] Zen-Tempel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zend \Zend\, n. [See {Zend-Avesta}.]
   Properly, the translation and exposition in the Huzv[^a]resh,
   or literary Pehlevi, language, of the Avesta, the Zoroastrian
   sacred writings; as commonly used, the language (an ancient
   Persian dialect) in which the Avesta is written.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avestan \A*ves"tan\, a.
   Of or pertaining to the Avesta or the language of the Avesta.
   -- n. The language of the Avesta (an ancient Iranian
   language); -- less properly called {Zend}.
 
   Syn: Zend
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zend
   n 1: an ancient Iranian language [syn: {Avestan}, {Zend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top