ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voraciously

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voraciously-, *voraciously*, voracious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voraciously[ADV] อย่างต้องการมาก, See also: อย่างตะกละ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกรุมตะกราม[ADV] voraciously, See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously, Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม, Example: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม, Thai definition: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค
ตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม, จะกละจะกลาม
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voraciously    (a) vˈərˈɛɪʃəsliː (v @1 r ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voracious \Vo*ra"cious\, a. [L. vorax, -acis, fr. vorare to
   devour; akin to Gr. ? meat, food, ? to devour, Skr. gar. Cf.
   {Devour}.]
   Greedy in eating; very hungry; eager to devour or swallow;
   ravenous; gluttonous; edacious; rapacious; as, a voracious
   man or appetite; a voracious gulf or whirlpool. --Dampier. --
   {Vo*ra"cious*ly}, adv. -- {Vo*ra"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voraciously
   adv 1: in an eagerly voracious manner; "she reads voraciously"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top