Search result for

utilize

(37 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilize-, *utilize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilize[VT] ใช้ประโยชน์, See also: ใช้ให้เป็นประโยชน์, Syn. use
utilize[VT] ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. employ, employ, apply, consume
utilizer[N] ผู้ใช้ประโยชน์
utilize for[PHRV] ใช้เพื่อ, Syn. use as, use for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilize(ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์,ทำให้เป็นประโยชน์, See also: utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n., Syn. use

English-Thai: Nontri Dictionary
utilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
Utilize his secret service deployment grid.ใช้ข้อมูลจากตำรวจลับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
C.I. would be a good place to utilize what I've learned.หน่วยข่างกรองน่าจะเป็นสถานที่ที่ดี ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมรู้ Double Blind (2009)
WE CAN USE THAT. WE CAN UTILIZE THE MEDIA.เราใช้มันได้ เราจัดการสื่อได้ Zoe's Reprise (2009)
We would be delighted to utilize your skills.เราจะได้ใช้ฝีมือนาย ให้เกิดประโยชน์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I came to realize that this was going to be a much longer process, so we utilized our time over there doing reconnaissance, planning.มือก็หยิบอะไรไม่ได้ ขาก็เดินไม่ได้ เด็กที่เกิดมาจะเริ่มมีรูปร่างผิดประหลาด และมันกำลังจะเกิดขึ้นอีก The Cove (2009)
Dr. Brennan utilizes her intellect to armor herself from intense levels of emotion, like love.ดร.แบรนเนนใช้ความฉลาดเป็นเกราะกันตัวเอง จากความรู้สึกทางอารมณ์ เช่นเรื่องความรัก The Dwarf in the Dirt (2009)
Severai criminals have utilized this persona.คนอื่นที่ก่ออาชญากรรมด้วยสมญานี้ ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย Batman: Under the Red Hood (2010)
Look for someone that she overcompensates or, uh, utilizes more often than she needs to.ใช่ ถูกเผงเลย มองหาใครบางคน ที่เธอหาโอกาสไปอยู่ชดเชยชีวิตด้วย หรือไปใช้ประโยชน์อยู่ร่วมด้วย เกินความจำเป็นต้องทำ The Body and the Bounty (2010)
I will be your instrument on this plane to utilize as you see fit.ข้าจะเป็นดั่งเครื่องมือของท่าน If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
I will be your instrument on this plane to utilize as you see fit.ข้าจะเป็นดั่งเครื่องมือของท่าน I'm Alive and on Fire (2011)
Well, considering the shadowy nature of terrorist cells, they utilize a skill we don't... infiltration.อืม เมื่อพิจารนาจากธรรมชาติที่ลึกลับ ของกลุ่มที่จัดการพวกก่อการร้าย พวกเขาใช้ทักษะที่เราไม่ทำ... การแทรกซึม Lauren (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utilizeAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
utilizeThe company, although with some exceptions, usually utilizes its resources very well.
utilizeTry to utilize your leisure for reading.
utilizeWe had better utilize our natural resources.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์[v. exp.] (nam mā chai hai pen prayōt) EN: utilize   
นำไปใช้[v.] (nam pai chai) EN: apply ; use ; utilize ; put to good use   FR: utiliser
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (phatthanā sapphayākøn thammachāt) EN: utilize the natural ressources   
อุปโภค[v.] (uppaphōk) EN: consume ; use ; utilize   FR: user de ; faire bon usage de

CMU English Pronouncing Dictionary
UTILIZE    Y UW1 T AH0 L AY2 Z
UTILIZED    Y UW1 T AH0 L AY2 Z D
UTILIZES    Y UW1 T AH0 L AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilize    (v) (y uu1 t i l ai z)
utilized    (v) (y uu1 t i l ai z d)
utilizes    (v) (y uu1 t i l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
用いる[もちいる, mochiiru] (v1,vt) to use; to make use of; to utilize; to utilise; (P) [Add to Longdo]
用うる[もちうる, mochiuru] (v5r) (lit. form of 用いる) (See 用いる) to use; to make use of; to utilize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilize \U"til*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Utilized}; p. pr. &
   vb. n. {Utilizing}.] [Cf. F. utiliser.]
   To make useful; to turn to profitable account or use; to make
   use of; as, to utilize the whole power of a machine; to
   utilize one's opportunities.
   [1913 Webster]
 
      In former ages, the mile-long corridors, with their
      numerous alcoves, might have been utilized as . . .
      dungeons.                --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilize
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: convert (from an investment trust to a unit trust)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top