ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungrateful

AH0 N G R EY1 T F AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungrateful-, *ungrateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungrateful[ADJ] อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful
ungrateful[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And shove them down your ungrateful throats.และจับยัดคอหอยเนรคุณของแก! Trolls (2016)
Kick the ungrateful ass out.เตะตูดเนรคุณออก Inclement Weather (2014)
What would you do with a guest who kept calling you a liar and generally acted like an ungrateful ass?คุณจะเรียกแขกที่เรียกคุณว่าโกหก และมีท่าทางไม่รักแขกเหลือเกิน Inclement Weather (2014)
Ever since then, this chair has resided here atop my fort from which I survey the harbor that I protect for the good of an ungrateful island.นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เก้าอี้ตัวนี้มันก็ได้มาอยู่ที่นี่ บนยอดป้อมปราการของข้า ที่ซึ่งข้าใช้มันนั่งสำรวจท่าเรือ ที่ข้าใช้มันปกป้องไอ้คนเนรคุณเกาะ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว III. (2014)
We found an American flag on the ungrateful bastard.เราเจอธงชาติอเมริกาจากบนตัวไอ้พวกเนรคุณนั่น The Dark Tower (2013)
That ungrateful half-sister of yours your kidney,ไตกับน้องสาวเนรคุณ We Are Family (2013)
Fucking ungrateful cunts.แต้มเนรคุณร่วมเพศ Starred Up (2013)
Because they're spoiled, ungrateful little bitches who walk all over him any chance they get.เพราะพวกเธอโดนเอาใจเกินไป เป็นนังบ้าเห็นแก่ตัว ที่พร้อมจะเดินหนีเขาไปทันทีที่มีโอกาส All That Remains (2013)
I'm sorry if I've been ungrateful this week.ฉันขอโทดถ้าทำตัวไม่ดีในอาทิตย์นี้ Diva (2013)
You are a miserable, ungrateful bitch.แกมันนังเพศยา เลี้ยงไม่เชื่อง Insidious: Chapter 2 (2013)
"I get up every morning at 5:30 and commute for an hour to a bullshit job where my boss expects me to kiss his balls all day so I can afford to keep my ungrateful kids decked out in Dora the Explorer shit and my wife up to her fat ass in self-help videos until the day I get the courage to put a shotgun in my mouth."ฉันจะได้รับขึ้นทุกเช้าที่ 5.30 และการเดินทาง เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและครึ่งหนึ่ง บางงานพล่ามและขรุขระของฉันออกเจ้านาย คาดว่าผมจะจูบลูกทุกวัน เพียงเพื่อให้ผมสามารถที่จะให้เด็กของฉัน ungratefull กรีดร้อง We're the Millers (2013)
Oh! You stupid, ungrateful girl!แกมันโง่ นังเนรคุณ Into the Deep (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ungratefulAfter all we had done, he was still ungrateful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรพี[N] ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อกตัญญุตา[N] ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู[ADJ] ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   
ไม่สำนึกบุญคุณ[adj.] (mai samneuk bunkhun) EN: ungrateful   FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGRATEFUL    AH0 N G R EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungrateful    (j) ˈʌngrˈɛɪtfəl (uh1 n g r ei1 t f @ l)
ungratefully    (a) ˈʌngrˈɛɪtfəliː (uh1 n g r ei1 t f @ l ii)
ungratefulness    (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungrateful \Un*grate"ful\, a.
   1. Not grateful; not thankful for favors; making no returns,
    or making ill return for kindness, attention, etc.;
    ingrateful. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Unpleasing; unacceptable; disagreeable; as, harsh sounds
    are ungrateful to the ear.
    [1913 Webster] -- {Un*grate"ful*ly}, adv. --
    {Un*grate"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungrateful
   adj 1: not feeling or showing gratitude; "ungrateful heirs";
       "How sharper than a serpent's tooth it is / To have a
       thankless child!"- Shakespeare [syn: {ungrateful},
       {thankless}, {unthankful}] [ant: {grateful}, {thankful}]
   2: disagreeable; "I will not perform the ungrateful task of
     comparing cases of failure"- Abraham Lincoln

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top