ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timbre

T IH1 M B ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timbre-, *timbre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timbre[N] ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน, Syn. tone, tonality, resonance, intonation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timbre(ทิม'เบอะ) n.,F. ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
timbre(n) น้ำเสียง
timbrel(n) รำมะนา,กลองเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.เห็นได้ัชัดว่าเขาได้ปรับแต่ง ระดับและท่วงทำนอง ของเสียง The Boy with the Answer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp   FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyākøn) EN: postage stamp   FR: timbre postal [m]
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataēm) EN: stamp collecting   FR: collectionner les timbres
แสตมป์ = สแตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp   FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp   FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal   FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp   FR: timbre postal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMBRE T IH1 M B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timbre (n) tˈæmbrə (t a1 m b r @)
timbrel (n) tˈɪmbrəl (t i1 m b r @ l)
timbres (n) tˈæmbrəz (t a1 m b r @ z)
timbrels (n) tˈɪmbrəlz (t i1 m b r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Timbre {n}; Klangfarbe {f} [mus.] {adj} | Klangfarben {pl}timbre | timbres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音色(P);音いろ[ねいろ(P);おんしょく(音色), neiro (P); onshoku ( neiro )] (n,adj-no) (1) tone color; tone colour; tone quality; timbre; (2) synthesizer patch; synthesiser patch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [Probably the same word as timber sort of
   wood; cf. Sw. timber, LG. timmer, MHG. zimber, G. zimmer, F.
   timbre, LL. timbrium. Cf. {Timmer}.] (Com.)
   A certain quantity of fur skins, as of martens, ermines,
   sables, etc., packed between boards; being in some cases
   forty skins, in others one hundred and twenty; -- called also
   {timmer}. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [F. timbre. See {Timbre}.] (Her.)
   The crest on a coat of arms. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timbre \Tim"bre\, n.
   See 1st {Timber}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timbre \Tim"bre\, n. [F., a bell to be struck with a hammer,
   sound, tone, stamp, crest, in OF., a timbrel. Cf. {Timbrel}.]
   1. (Her.) The crest on a coat of arms.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The quality or tone distinguishing voices or
    instruments; tone color; clang tint; as, the timbre of the
    voice; the timbre of a violin. See {Tone}, and {Partial
    tones}, under {Partial}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timbre
   n 1: (music) the distinctive property of a complex sound (a
      voice or noise or musical sound); "the timbre of her
      soprano was rich and lovely"; "the muffled tones of the
      broken bell summoned them to meet" [syn: {timbre},
      {timber}, {quality}, {tone}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 timbre /tɛ̃bʀ/ 
  alarm; stamp; postage stamp

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 timbre
  1. bell(sonorilo)
  2. bell(tintilo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top