ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsistence

S AH0 B S IH1 S T AH0 N S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsistence-, *subsistence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ,วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ,แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ ,สิ่งที่มีอยู่,สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life,existence,sustenance

English-Thai: Nontri Dictionary
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subsistenceการดำรงชีพ, การยังชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsistence levelระดับยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียง [TU Subject Heading]
Subsistence Level ระดับพอยังชีพ
ระดับที่เพียงพอจะดำรงชีพอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīeng) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem   
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
ปัจจัยการดำรงชีวิต[n. exp.] (patjai kān damrongchīwit) EN: means of livelihood ; means of subsistence   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSISTENCE S AH0 B S IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsistence (n) sˈəbsˈɪstəns (s @1 b s i1 s t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Existenzminimum {n}subsistence level [Add to Longdo]
Unterhaltsbeihilfe {f} | Unterhaltsbeihilfen {pl}subsistence allowance | subsistence allowances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence [Add to Longdo]
世渡り[よわたり, yowatari] (n,vs) making a living; getting on in the world; subsistence [Add to Longdo]
存立[そんりつ, sonritsu] (n,vs) existence; subsistence; (P) [Add to Longdo]
渡世[とせい, tosei] (n,vs) (1) livelihood; subsistence; (2) business; trade; profession [Add to Longdo]
暮らし(P);暮し[くらし, kurashi] (n) living; livelihood; subsistence; circumstances; (P) [Add to Longdo]
零細農[れいさいのう, reisainou] (n) subsistence farming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsistence \Sub*sist"ence\, n. [Cf. F. subsistance, L.
   subsistentia.]
   1. Real being; existence.
    [1913 Webster]
 
       Not only the things had subsistence, but the very
       images were of some creatures existing.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Inherency; as, the subsistence of qualities in bodies.
    [1913 Webster]
 
   3. That which furnishes support to animal life; means of
    support; provisions, or that which produces provisions;
    livelihood; as, a meager subsistence.
    [1913 Webster]
 
       His viceroy could only propose to himself a
       comfortable subsistence out of the plunder of his
       province.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) Same as {Hypostasis}, 2. --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsistence
   n 1: minimal (or marginal) resources for subsisting; "social
      security provided only a bare subsistence"
   2: a means of surviving; "farming is a hard means of
     subsistence"
   3: the state of existing in reality; having substance

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top