ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steeplechase

S T IY1 P AH0 L CH EY2 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steeplechase-, *steeplechase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steeplechase[N] การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง, Syn. hurdles, leap, racing
steeplechase[VI] ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง, Syn. hurdle, vault

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I rode steeplechase when I was in boarding school at Montpellier.ฉันเคยแข่ง... ขีม้าข้ามเครื่องกีดขวางตอนเรียนโรงเรียนประจำในมอนทาเรีย Trust (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่งวิบาก 3000 เมตร[n. exp.] (wing wibāk sām phan mēt ) EN: 3,000 m steeplechase   FR: 3.000 mètres steeple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEEPLECHASE    S T IY1 P AH0 L CH EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steeplechase    (n) stˈiːpltʃɛɪs (s t ii1 p l ch ei s)
steeplechaser    (n) stˈiːpltʃɛɪsər (s t ii1 p l ch ei s @ r)
steeplechases    (n) stˈiːpltʃɛɪsɪz (s t ii1 p l ch ei s i z)
steeplechasers    (n) stˈiːpltʃɛɪsəz (s t ii1 p l ch ei s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steeplechase
   n 1: a footrace of usually 3000 meters over a closed track with
      hurdles and a water jump
   2: a horse race over an obstructed course

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top