ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sportschuh

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportschuh-, *sportschuh*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sportschuh มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sportschuh*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, with these shoes... not a chance to change to another pair in my luggage, I started to walk... and after three minutes, I saw you!So viele Kilometer musste ich laufen, und das mit diesen Schuhen hier. Sehen Sie nur! Ich habe meine Sportschuhe vergessen. Rabid Dogs (1974)
Do you know that her husband, Donald's company... now owns twelve athletic footwear stores?Weißt du, dass ihr Mann, Donalds Firma, jetzt zwölf Sportschuhgeschäfte besitzt? Thou Shalt Not Steele (1982)
Michael, over 100 million sport shoes are sold every year.Michael, über 100 Millionen Sportschuhe werden im Jahr verkauft. Knight Behind Bars (1985)
Any more on that sports shoe for me?Fandest du was über den Sportschuh raus? Knight Behind Bars (1985)
Well, the imprint was from a sports shoe.- Der Abdruck ist von einem SportschuhKnight Behind Bars (1985)
Uh, better wear your tennis shoes.Ziehen Sie sich lieber Ihre Sportschuhe an. A Lovely Little Affair (1985)
Well, life's a game you're gonna be playing a long time after you hang up the cleats.Tja, das Leben ist ein Spiel, das Sie noch lange spielen, nachdem Sie die Sportschuhe an den Nagel gehängt haben. Friends (1986)
And I have it on good authority that they're coming out with a new, all-sport athletic shoe.Ich weiß aus sicherer Quelle... dass sie einen neuen Sportschuh auf den Markt bringen. Just Shoe It (1992)
The all-sport shoe for the week end warrior.Der Sportschuh für den Wochenend-Krieger. Just Shoe It (1992)
You got to find your sneakers, buddy.Such deine Sportschuhe. The River Wild (1994)
See if you can find Dad's sneakers.Sieh, ob du Papas Sportschuhe finden kannst! The River Wild (1994)
I just can't find your old sneakers.Hallo. Ich kann deine... alten Sportschuhe nicht finden. The River Wild (1994)
That will be the height of fashion.Es wird der Hit der Sportschuhmode. Jumanji (1995)
1st prize: 3 weeks in Ramsar camp, sport suits.Und Sportschuhe. 1. Preis: Children of Heaven (1997)
3rd prize: 1 week in Ramsar camp, one pair of sneakers.Ferienlager und eine Schreibgarnitur. 3. Preis: Ferienlager und ein Paar Sportschuhe. Children of Heaven (1997)
One pair of sneakers.Und ein Paar Sportschuhe. Children of Heaven (1997)
The third best runner gets a pair of sneakers.Und weißt du auch, was man kriegt, wenn man Dritter wird? Da bekommt man ein Paar Sportschuhe. Children of Heaven (1997)
...a high school basketball game last night... between Montgomery Bell and Blair Park. Students, during the game... in spontaneous moment of sheer patriotism... threw their tennis shoes on the court by the hundreds, just for the Old Shoe.Bei einem Basketballspiel gestern abend... zwischen Montgomery Bell und Blair Park... warfen die Schüler in einem spontanen Ausbruch von Patriotismus... zu Hunderten ihre Sportschuhe auf das Parkett. Wag the Dog (1997)
Spike, as in railroad.Spike, wie ein SportschuhIn the Dark (1999)
Brent, when they took you, were you wearing a sweatshirt with jeans and black high-tops?Brent, als Sie damals entführt wurden, trugen Sie da ein Sweatshirt, Jeans und schwarze Sportschuhe? Out of Sight (1999)
What is needed is sneakers dat have real grip when it comes to the problems these kids face in doing the moon walk and crazy legs.Was gebraucht wird, sind Sportschuhe, die wirklichen Halt bieten, bei den Problemen, denen diese Kinder gegenüberstehen, wenn sie den 'Moon Walk' und 'Crazy Legs' machen. Gail Porter (2000)
Because there ain't nothing in the black mall but sneakers and baby clothes.Im schwarzen Einkaufszentrum gibt es nur Sportschuhe und Babykleidung. Down to Earth (2001)
Cross-trainers?Sportschuhe? Josie and the Pussycats (2001)
They were cool new trainers.Es waren coole neue Sportschuhe. About a Boy (2002)
Where did you get cool new trainers?Woher hattest du coole neue Sportschuhe? About a Boy (2002)
He bought me trainers, he lets me go round to his house and he knows what kids need.Er hat mir Sportschuhe gekauft, ich durfte bei ihm bleiben und er weiß, was Kinder brauchen. About a Boy (2002)
Where did you get those trainers?Wo hast du diese Sportschuhe her? About a Boy (2002)
On its best days, it smells like the inside of a shoe.An den besten Tagen muffelt's da wie in alten Sportschuhen. A Day in the Life (2007)
I've got my daps on.Ich habe meine Sportschuhe an. The Sontaran Stratagem (2008)
Did you forget your sneakers?Hast du deine Sportschuhe vergessen? CJ7 (2008)
Sonic soccer shoes with spikes, the new album by Kiss, Dynasty, two Bédard Movers caps,Die Sonic-Sportschuhe mit Stollen, die neue Platte von Kiss, Dynasty, 2 Mützen der Umzugsfirma Bédard... 1981 (2009)
This jogger runs south on sedgewick, wearing nothing but his tennis sneakers.Da gibt es einen Jogger, der immer die Sedgewick südwärts läuft,... und nichts an hat, außer seinen Sportschuhen. Two Choices (2009)
She's giving sneakers to that guy.Sie gibt diesem Kerl Sportschuhe. Team Braverman (2010)
Oh, they're just a pair of shoes. Trainers! Good.Na ja, es sind Sportschuhe. The Great Game (2010)
Illegal footwear, too phosflourescent, they blind my players!Illegale Sportschuhe, zu fluoreszierend. Das blendet meine Spieler! Torrente 4 (2011)
Tennies on the subway, pumps at the office.Sportschuhe in der U-Bahn, Pumps im Büro. The Power Couple (2011)
Well, you gotta stop wearing those stilts, and get a pair of Skechers, like normal broke-ass waitresses.Nun, du musst aufhören, diese Stelzen zu tragen und dir ein Paar Sportschuhe holen, wie eine normale arme Kellnerin. And Strokes of Goodwill (2011)
Skechers?Sportschuhe? And Strokes of Goodwill (2011)
I always carry my gym shoes in my bag.Ich habe immer meine Sportschuhe in meiner Tasche dabei. And the Pre-Approved Credit Card (2012)
Fine. I'll put on my sporty shoes.Gut, ich ziehe meine Sportschuhe an. When a Tree Falls (2012)
Are my sneakers downstairs?Sind meine Sportschuhe unten? She's Better Now (2013)
And his sneakers.Und den Sportschuhen. The French Minister (2013)
Yesterday I thought you were having difficulty walking 'cause you had on your cycling shoes.Gestern dachte ich das du Schwierigkeiten beim Laufen hättest, weil du deine Radsportschuhe anhattest. Chock Full O' Nuts (2013)
He wore dirty white trainers, no special brand.Er trug dreckige weiße Sportschuhe, keine spezielle Marke. The Treatment (2014)
His trainers? Is that all?Seine Sportschuhe? The Treatment (2014)
Two pairs of trainers, t-shirts, a tracksuit, glasses.2 Paar Sportschuhe, T-Shirts, 1 Jogginganzug, Brillen. Comme un oiseau sans ailes (2015)
You know, it's not only gypsies that steal.Nicht nur Zigeuner klauen Sportschuhe. Comme un oiseau sans ailes (2015)
His trainers suggest otherwise.Seine Sportschuhe sagen etwas anderes. All In (2016)
We had broken through some sort of paradigm in how athletic footwear was designed.Wir hatten den Designprozess für Sportschuhe revolutioniert. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)
In that time, my ultimate goal shifted to applying it to athletic footwear.In dieser Zeit wuchs mein Wunsch, die Technologie bei Sportschuhen einzusetzen. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sportschuh {m} | Sportschuhe {pl}sports shoe | sports shoes [Add to Longdo]
Turnschuh {m}; Sportschuh {m}pump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sportschuh /ʃpɔrtʃuː/ 
   sports shoe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top