ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soda water

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soda water-, *soda water*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soda water[N] น้ำโซดา, Syn. fizz, soda, mixer

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's gonna be great.We got about half an hour.You want a--a soda water or something?มันต้องดีแน่ เธออยากดื่มอะไรมั้ย? Fite Nite (2010)
You can't just throw soda water on it and make it go away.คุณไม่สามารถจะสาดโซดาไปที่ภาพพวกนี้ แล้วทำให้สีมันละลายหลุดไปได้หรอก Liar, Liar (2013)
Soda water will save it.น้ำโซดาล้างออกได้ Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดลม[N] carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
โซดา[N] soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
น้ำโซดา [n.] (nām sōdā) EN: soda ; soda water ; sparkling water   FR: eau gazeuse [f]
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda   FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーダ水[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soda water \So"da wat`er\, n.
   1. originally, a beverage consisting of a weak solution of
    sodium bicarbonate to which an acid (such as phosphoric
    acid) has been added to generate carbon dioxide and thus
    cause effervescence; the term now is also used as a
    synonym for {soda pop}. Soda water without flavoring is
    used as a beverage or as a component of a mixed beverage.
    It is typically bottled or canned under pressure so that
    the carbon dioxide and effervescence will be preserved
    until use.
    [PJC]
 
   2. a beverage containing supersaturated carbon dioxide
    (carbonic acid) and thus effervescent.
    [PJC]
 
   3. same as {soda pop}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soda water
   n 1: effervescent beverage artificially charged with carbon
      dioxide [syn: {soda water}, {carbonated water}, {club
      soda}, {seltzer}, {sparkling water}]
   2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in
     New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda},
     {soda pop}, {soda water}, {tonic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top